Vi bruker ikke bare flere typer elektrisk utstyr enn vi gjorde før, vi bruker også nye typer. Både kundenes elektriske utstyr og forhold i nettet påvirker spenningen i nettet, noe som kan føre til forstyrrelser på spenningen – store forstyrrelser kan føre til at kundenes utstyr ikke virker som de skal. Kundene kan også forstyrre for hverandre gjennom nettet.

Spenningskvalitet må tilfredsstille visse krav for at man skal kunne bruke den.

- Forskningsprosjektet Spesnett handler om spenningskvalitet i smarte nett. Vi er avhengig av sikker tilgang på elektrisk strøm av riktig kvalitet for vårt elektriske utstyr. Det vil si at spenningen inn til kundene har riktig verdi og form i forhold til hva det elektriske utstyret deres er konstruert for.

- Vi ser derfor på hvordan spenningen i nettet kan overvåkes bedre enn i dag og hvordan eventuelle støyproblemer kan håndteres på billigst mulig måte for alle berørte, sier rådgiver i Energi Norge, Ketil Sagen.

Bedre kontroll med nettets kvalitet

NVE krever at det skal installeres nye målere med automatisk timesavlesning, slik at man som privatkunde kan få vite hvor mye strøm man bruker fra time til time gjennom døgnet. Dette skal nettselskapene installere hos ca. 2,2 millioner kunder innen 1. januar 2019.

Gjennom prosjektet Spesnett ser man på hvordan teknologien kan utnyttes slik at man får mer ut av investeringene i disse målerne.

- Vi fokuserer på spenningskvaliteten, blant annet ved å utnytte målernes målte verdier på spenningen i tillegg til energien som brukes. Spenningskvalitet må tilfredsstille visse krav for at man skal kunne bruke den. Spenningen hos hver kunde er avhengig av nettets egenskaper og hvordan kundene til sammen bruker nettet. Så spenningsmålingen er ikke kundesensitive data.

- Vi skal skape vinn/vinn- situasjoner, sånn at vi kan investere riktig.

Nettet er ikke nødvendigvis dimensjonert for å håndtere nye typer elektriske apparater vi som forbrukere benytter. Dette kan være større varmepumper, elbil- ladere, varmtvannsberedere uten varmetank som varmer opp vannet ’on the fly’. Altså energieffektive apparater som trekker mye strøm. Disse apparatene kan forårsake forstyrrelser i spenningen som kan virke negativt inn på driften av nettet og på annet utstyr, fortsetter Sagen.

- Spenningen i nettet kan bli lav, det kan forekomme skjevheter i spenningen, og spenningen kan fluktuere. Forbrukerkunder skal kunne kjøpe og bruke de produktene de ønsker, forutsatt at de er CE-merket og at utstyret deres ikke medfører brudd på NVEs krav til spenningskvalitet i nettet, men dette kan altså forårsake problemer for både dem selv og andre. Vi ser på hvilke fornuftige tiltak som kan iverksettes for å unngå slike problemer fremover.

Økende interesse for Plusshus

Spesnett- prosjektet ser også på hvordan man best kan legge til rette for utnyttelsen av Plusshus: hus som produserer egen strøm med overskudd som kan sendes ut på nettet.

- Nettselskaper får oftere og oftere henvendelser fra både privatkunder og bedriftskunder som ønsker å bli plusskunder. Den typen utstyr som skal brukes i plusshus kan også komme til å påvirke spenningen i nettet. Vi skal se på teknologien i dette, og se hvordan den vil påvirke spenningen slik at nettselskapene kan stille krav til utnyttelsen av nettet.

- Vi skal skape vinn/vinn- situasjoner her, sånn at vi kan investere riktig. Dette er en dyr infrastruktur, så vi må sørge for at vi får den ønskede utviklingen i de investeringene vi gjør, avslutter Sagen.