Jaana Røine i Grønt Punkt

Hva gjør Grønt Punkt?

Grønt Punkt Norge AS eies av næringslivet gjennom de norske materialselskapene for emballasje. Grønt Punkt sikrer og administrerer finansieringen av returordningen for plast-, metall, glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt returordningene for plastemballasje og kartong, og motiverer med nasjonale kommunikasjonstiltak slik at disse emballasjetypene blir kildesortert og levert til gjenvinning.

Hva er formålet med arbeidet dere gjør?

Vårt samfunnsoppdrag er å redusere miljøbelastningene emballasje medfører. Vårt mål er å få alle til å ta miljøansvar for emballasjen gjennom Grønt Punkt Norge. Når alle bidrar, får vi en rettferdig fordeling av kostnadene.

Hvordan jobber dere?

Vår virksomhet er i all hovedsak delt i to. En del sikrer finansiering av returordningen hvor 6 000 bedrifter tar sitt miljøansvar for emballasjen gjennom medlemskap, og vi jobber for at stadig flere skal ta dette ansvaret. Den andre delen drifter returordningene for plast og kartongemballasje i samarbeid med innsamlere i kommunal og privat sektor

Hva er hovedfokuset deres?

Vårt hovedfokus: Å ta produsentansvar på vegne av våre medlemmer og sikre finansiering av returordningene for emballasje. Utvikle og drifte returordningene for kartong- og plastemballasje mest mulig miljø- og kostnadseffektivt, samt øke kunnskap og deltagelse til disse.

Hva oppnår dere med arbeidet dere gjør?

Steg for steg får vi flere bedrifter til å ta sitt miljøansvar for emballasjen de sender på markedet, flere privatpersoner til å ta sitt miljøansvar for emballasjen når den er tom og klar til gjenvinning og ikke minst flere til å forstå at dette er riktig og viktig for vår felles fremtid.

Roar Hansen i Norsk Forening for Farlig Avfall

Hva gjør Norsk forening for farlig avfall (NFFA )?

Vi er den eneste bransjeforeningen som er spesialisert innenfor farlig avfall, og fremstår som ekspertorganisasjon innen dette kompliserte feltet. Det gjør oss unike, ikke bare i Norge, men faktisk i hele Skandinavia og Europa for øvrig. Vi samarbeider med medlemmene, myndighetene og andre fagmiljøer for å skape rammebetingelser som sikrer trygg og god håndtering av farlig avfall.

Hva er formålet med arbeidet dere gjør?

I siste instans: Trygg håndtering av farlig avfall i Norge. Våre over 100 medlemsbedrifter spiller en betydelig rolle i norsk miljøpolitikk. De ser til at store tonnasjer miljøgifter tas ut av kretsløpet. Foreningens rolle er å samle alle virksomheter som har en slik rolle relatert til farlig avfall og medvirke til at Norge får et godt system for innsamling, transport, mottak og behandling av farlig avfall. Våre medlemmer representer en næring og en profesjon som NFFA er med på å utvikle videre.

Hvordan jobber dere?

Gjennom daglig dialog med medlemmene, myndighetene og en rekke andre fagmiljøer. Vår holdning er å oppføre oss konstruktivt og seriøst i all vår dialog. Vi har til enhver tid en rekke prosjekter og løpende oppgaver: besvarer spørsmål og utreder problemstillinger medlemmene melder til vårt sekretariat, arrangerer kurs for å vedlikeholde og øke kompetansen, utgir NFFA-veilederen som er blitt en viktig informasjonskilde for både de som genererer og håndterer farlig avfall, er med på høringer relatert til for eksempel endringer i lov og forskrift med videre. Av alle de oppgaver vi arbeider med, må også Farlig avfallskonferansen nevnes. Denne er blitt en «institusjon » i bransjen og samler mellom 300 og 400 deltakere hvert eneste år.

Hva er hovedfokuset deres?

Kompetanse er et gjennomgående tema i det meste vi bedriver. Farlig avfall er område i stadig utvikling, er omfattet av komplisert regelverk og med økende krav til kunnskap. I alt vi bedriver står medlemmene i NFFAs fokus. Deres interesser, ve og vel er vårt mål. De fortjener virkelig å få anseelse som de «miljøarbeidere» de fungerer som!

Hva oppnår dere med arbeidet dere gjør?

Mye! Vi har et lite, men effektivt sekretariat. I tillegg har NFFA aktive medlemmer og et engasjert styre. Spesielt er det viktig for alle som har håndtering av farlig avfall som profesjon at man har en bransjeforening som er fokusert på dette området. Derved har også myndighetene gjennom NFFA et referansepunkt som presumtivt bør være kompetent, oppdatert og representativt for bransjens interesser.