Av Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge

Vi sløser med naturens ressurser. Det er mulig å utnytte avfallet langt bedre enn vi gjør i dag. I fremtiden vil det ikke være nok å sikre en forsvarlig avfallshåndtering. Ressursene må i mye større grad utsorteres og gjenvinnes til nye råvarer for industrien.

Den 2. desember 2015, la Europakommisjonen frem en handlingsplan for en overgang fra dagens lineære økonomi til en ny sirkulær økonomi. Handlingsplanen setter kursen for avfalls- og gjenvinningsbransjen i årene som kommer, også i Norge.

Skal sikre ny vekst

Den sirkulære økonomien skal stimulere nye forretningsmodeller og teknologier, og fremme konkurranseevne og innovasjon. Dette skal gjøre den europeiske økonomien mer bærekraftig og konkurransedyktig i det lange løp. Den skal sette vilkårene for etablering av flere arbeidsplasser uten å bruke og kaste bort mengden ressurser vi gjør i dag.

Målet er en bedre forvaltning av naturressursene og reduserte klimagassutslipp. I den sirkulære økonomien skal produkter vare lenger og lettere kunne resirkuleres. Den sirkulære økonomien skal sikre ny vekst. Smartere design og bedre gjenbruk kan komme til å revolusjonere måten vi bruker og forbruker i framtiden. Fremtidens marked vil ikke akseptere produkter som ikke er fullt resirkulerbare.

Avfallsforebygging

For varige konsumentvarer vil det i fremtiden bli lagt økt vekt på lengre levetid for produktene. De må også bli lettere å reparere. Forbruksvarer må produseres med sikte på å øke direkte resirkulering av materialer. Blant annet gjennom å forenkle det materielle innholdet og redusere tilsetningsstoffer. Dette gjelder spesielt for plast og emballasje.

Befolkningsvekst og økonomisk vekst er de viktigste strukturelle endringene som påvirker genereringen av avfall. Siden 1995 har avfallsgenereringen vokst omtrent i takt med økonomien for øvrig i Norge. SSBs framskrivinger mot 2020 viser at avfallsmengdene vil fortsette å øke i omfang. For å hindre en slik utvikling i å fortsette, må det iverksettes tiltak og virkemidler. Avfallsforebygging bidrar til reduserte klimagassutslipp gjennom livsløpet fra framstilling av råvare og produkt til avfallsbehandling. I avfallssektoren gir reduserte avfallsmengder reduserte utslipp fra sortering, transport og behandling av avfall.