Nå blir det ny jord eller drivstoff. Totalt blir 87 prosent av avfallet gjenvunnet til energi eller materialer. Stadig flere får øynene opp for at avfallet er en ressurs.

Det overordnete målet for meg som klima- og miljøminister er at avfall skal gjøre minst mulig skade på mennesker og natur. I første omgang er målet å minimere mengden avfall som oppstår. Dernest ønsker vi å stimulere til ombruk. Det som ikke blir brukt om igjen, bør gå til materialgjenvinning. Det avfallet som miljømessig, teknisk eller økonomisk ikke er egnet for materialgjenvinning, bør gå til  energiutnytting. Det avfallet som ikke kan eller bør gjenvinnes eller utnyttes, skal destrueres eller deponeres på en miljømessig sikker måte.

Konkrete avfallsområder

Det er viktig å  bruke ressursene i avfallet. Samtidig må det ikke skje på en slik måte at miljøgifter unødig blir spredd gjennom nye produkt eller ny bruk. I design og innkjøp av produkter kan bedrifter legge til rette for avfallsminimering, ombruk, materialgjenvinning og energiutnytting.

For å utnytte ressursene i avfallet, er det i særlig grad viktig å øke materialgjenvinning på konkrete avfallsområder.

Vi vil for eksempel arbeide for å øke materialgjenvinningen av bygg- og anleggsavfall innen 2020 i tråd med EUs avfallsdirektiv.

Vi ser også på muligheten for å øke materialgjenvinning av plastavfall i flere bransjer. Ett eksempel er vrak av fritidsbåter. Da er det også viktig at avfallet ikke inneholder skadelige stoffer som gjør det vanskelig å utnytte det som en ressurs. Vi må med andre ord se på hele produktsyklusen og legge til rette for at produkter lages slik at de også egner seg for materialgjenvinning.

Reguleringer av avfallsmarkedet

Det er mange aktører som er opptatt av avfall. Både næringslivet, kommuner, forbrukere og interesseorganisasjoner har viktige interesser i avfallspolitikken. EUs regelverk og internasjonale konvensjoner legger rammer for nasjonale reguleringer av avfallsmarkedet.

For meg er det viktig med stabile rammer for utnyttelse av ressursene. Gjennom å etablere gode og langsiktige markeder kan vi legge til rette for teknologiutvikling og innovasjon. Slik kan vi skape en bedre avfallshåndtering for framtida