Å erstatte fossile råstoff i produksjon av plast, gir store og viktige klimagassreduksjoner. Plast kan lages av fornybar biomasse i stedet for fossilt råstoff. Arbeidet med dette er nå godt i gang, og vi utfordrer nå plastbransjen og brukere i Norge til å bli med på det grønne skiftet i plastbransjen.
Det grønne skiftet – paradigmeskiftet fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet – har et potensial i alle bransjer. Vi ser det tydelig i kraftsektoren og i bilmarkedet, men også på andre felt tar skiftet form.

Store muligheter i vente

Verdens produksjon av plast var på 288 millioner tonn i 2012. Det tilsvarer globale klimagassutslipp fra produksjon og bruk av plast på rundt 1,4 milliarder tonn CO2-ekv. per år. Det er like mye som de totale klimagassutslippene fra global flytrafikk.
Det er med andre ord store muligheter for utslippskutt hvis flere aktører tar bioplasten i bruk. Allerede i dag er bioplast et fullgodt alternativ for mange plastprodukter som lages av fossilt råstoff. Bioplastmarkedet globalt er forventet å mer enn firedobles de neste årene til over 6 millioner tonn i 2017.
Vi i ZERO jobber for klimaløsninger som både kutter utslipp og sikrer industri og arbeidsplasser i Norge. Da må politikken spille på lag med næringslivet. Vi tror at en omlegging av emballasjeavgiftene kan bidra til å kutte norske klimagassutslipp, og samtidig styrke det nasjonale og internasjonale markedet for bioplast. Vi mener dette er god politikk for å fremme en god klimaløsning og en vekstnæring for Norge.