Til tross for flere millioner tonn industriavfall årlig, har Mo Industripark ingen åpne deponier, men kun ett deponi for farlig avfall. I stedet benytter bedriftene sidestrømmer fra nabobedriftene, gjennom såkalt industriell symbiose. Ved å bevare mest mulig ressurser i produksjonskretsløpet, reduseres behovet for innsatsfaktorer og energi i produksjonen, noe som gir gevinster både økonomisk og miljømessig. Avfallsmassene som ikke gjenvinnes internt i parken, blir brukt til ulike formål eksempelvis i bygg- og anleggsbransjen, eller eksportert til utlandet for produksjon av nye produkter.

– Vårt mål er å skape verdi gjennom miljøvennlig og energieffektive tjenester og løsninger. Når det gjelder systemer for gjenvinning, både av overskuddsenergi og av sidestrømmer, har vi kommet svært langt og er blant de fremste i Europa. Det er restverdier vi enda ikke klarer å utnytte, men vi jobber kontinuerlig med å utvikle ny teknologi, sier markedssjef i Mo Industripark AS, Jan Gabor.

Fordeler av industriklynger

I april i år var det 60 år siden produksjonen ved A/S Norsk Jernverk startet. Selskapet som la grunnlaget for det mangfoldet av bedrifter som holder til i Mo Industripark i dag. Størst er parken på metallproduksjon, bergverk og havbruk i tillegg til veletablerte bedrifter innen olje og gass, stort leverandørmiljø, resirkulering, avfallshåndtering og lagring.

– Det unike med vår region er mange ulike næringer innenfor et lite geografisk område. Når det gjelder industriell symbiose er vi unike på grunn av den tette beliggenheten mellom bedriftene, et eksempel er bruken av vann, sier Gabor.

Nest største vannverk

I industriparken finnes tre vannmagasin, som utgjør 90 millioner kubikk med vann i omløp. Dette distribueres internt i industriparken med fem ulike formål. Først sendes vannet gjennom et minikraftverk. Deretter kjøler det smelteovner, samtidig som det blir oppvarmet og dermed kan brukes til produksjon av laksesmolt. I tillegg benyttes vannet til drikke- og forbruksvann, før det til slutt går gjennom enda et minikraftverk på vei ut i fjorden.

Mo Industripark:

  • En av de største industriparkene i Norge, med 2400 ansatte fordelt på 108 bedrifter.
  • Omsetning på 7 milliarder kroner, hvorav eksport utgjør 5 milliarder kroner, hele 20 prosent av total eksport i Norland fylke.
  • Mo Industripark AS er et eiendoms- og infrastrukturselskap i Mo Industripark. Selskapet har ansvaret for rammebetingelsene for industrien, som forvaltning, drift og utvikling av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegging for nyetableringer og markedsføring.