Av Roar Hansen, generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Det er nemlig slik at ikke alt avfall kan gjenvinnes. I den euforiske – og gode – ambisjonen alle nå har om gjenvinningssamfunnet, må vi ta inn over et faktum: I overskuelig framtid vil det også være behov for metoder som effektivt fører miljøgifter og uønskede kjemiske blandinger ut av kretsløpet. Erkjennelse, teknologi, behandlingskapasitet og kompetanse relatert til også denne oppgaven er en forutsetning både for sirkulær økonomi og et mest mulig giftfritt samfunn.

Moderne produksjonsmetoder og produkter inneholder stoffer som absolutt ikke bør gjenbrukes. Man kan like det eller ikke, men slik vil det være i overskuelig framtid. Og for å gjøre utfordringen komplett: Ny klassifisering kan først i framtiden definere tidligere brukte kjemikalier som farlige. Samtidig kan nye stoffer som tas i bruk i dag – og som nå vurderes som harmløse – i framtiden bli klassifisert som farlig avfall. Avfallsverdenen er krevende!

Omstilling

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) organiserer virksomheter som håndterer og behandler farlig avfall. Vi har dokumentert kompetanse og sikre metoder som tilser at miljøgiftene i avfallet ikke kommer ut i kretsløpet. I den sirkulære økonomien får denne bransjen nye utfordringer og muligheter.

Det vil skje en stor omstilling både hos de aktørene som håndterer farlig avfall, og de bedriftene som produserer det. Farlig avfallsaktørene må blant annet utvikle nye analyse-, fragmenterings- og andre metoder som tilser at farlige og ufarlige fragmenter skilles fra hverandre. De farlige komponentene må destrueres på forsvarlig og lovbestemt måte. De nyttige komponentene må behandles slik at de får aksept som innsatsmidler i ny produksjon. Det er viktig at råstoff med avfall som opphav ikke får status som sekunda råvare i industrien, men ha like god kvalitet som den jomfruelige råvaren. For å få slik aksept, må selvsagt både våre metoder og dokumentasjon være grundig og god. Flere av våre medlemsbedrifter gjennomfører betydelig FoU-satsning for å tilpasse seg det sirkulære samfunnet.

Bransjens drivere

Farlig avfallsbransjen vil framover ha spesiell oppmerksomhet rettet mot at stoffer skadelig for mennesker og miljø ikke resirkuleres. I den tidsånden som ambisjonen om det sirkulære samfunnet har skapt, trengs en bevissthet om nettopp dette. Her har NFFAs medlemsbedrifter en helt avgjørende funksjon. Miljøbevissthet, teknologi og kompetanse, samt lov og forskrift, vil være farlig avfallsbransjens drivere i retning av sirkulær økonomi. All industriell utvikling må også ha et trygt økonomisk fundament. Det må være et marked for kjøp og bruk av industrielle råstoffer som nødvendigvis ikke er jomfruelige i sin natur. Skal verdikjeder i industrien være bærekraftige, må de også være verdiskapende i en bedrifts- og markedssammenheng. Slik er det bare.