Samtidig ble kildesortering innført i Enebakk og de andre kommunene i det interkommunale avfallsselskapet. Som deltaker i et større interkommunalt avfallsselskap – Romerike Avfallsforedling (ROAF) – får Enebakks innbyggere tilgang til gode ordninger for innkjøp av renovasjonstjenester, salg av avfallsfraksjoner, deponi, kompetanse og innovative løsninger. Slik samdrift gir en spesialisering av oppgavene som er gunstig økonomisk og gir en god oppgaveløsing.

Gjenvinning i husholdningene

Husholdningens innsats er en viktig del av gjenvinningsprosessen; under kjøkkenbenken sorteres matavfall og papir, glass og metall. At farlig avfall og EE-avfall sorteres ut og leveres for seg er en selvfølge. Vi vil for all del unngå at slikt avfall havner i naturen. Kostnadene ved opprydning etterpå er så mye større enn å få brakt det til godkjent håndtering med en gang. Papir er en vare som har en markedspris. Papir er dessuten tungt. Derfor ønsker kommunen at så mye som mulig blir sortert ut av dette. Husholdninger kan derfor få så stor papirbeholder de ønsker uten at dette koster noe mer. Det er også viktig å sortere ut glass og metall. Metallprisene er i dag svært høye. Gjenvinning av metall reduserer uttak av jomfruelig metall og er dermed positivt. Glass og metall sliter på utstyret i innsamlings- og håndteringsprosessen av restavfallet og er også på grunn av dette fordelaktig å få håndtert for seg. Kommunen har som mål å ha en glass- og metallinnsamler per 1000 innbygger. Det er viktig at det skal være lett å kildesortere.

Reduksjon på avfallsgebyr

38 prosent av husholdningsavfallet fra innbyggerne i Enebakk kommune ble materialgjenvunnet i 2014. EUs avfallsdirektiv har et mål om at 50 prosent av husholdningsavfallet skal materialgjenvinnes innen 2020. For å få til det, må sorteringen økes. Nå blir det spennende å se hvor mye det nye sorteringsanlegget samt innføring av matavfallssortering hjemme gir av økt materialgjenvinning. Om man ønsker å kompostere matavfall hjemme, gis det en reduksjon på ordinært avfallsgebyr. Hjemmekompostering er en veldig bra og miljøvennlig måte å håndtere matavfallet på; det er kortreist avfallsbehandling som også gir et verdifullt biprodukt i form av kompost.

Avfallsminimering

Avfallsmengden har økt voldsomt de senere årene i takt med økt forbruk. Fortsatt er det beste avfallet det som ikke oppstår. Avfallspyramiden går ut på følgende prioritering: avfallsminimering, gjenbruk, materialgjenvinning, energigjenvinning. Deponering skjer nå helt unntaksvis og kun for avfallstyper som ikke har noe innvirkning på miljøet. Sånt sett har vi kommet et langt stykke på noen tiår.