Som en internasjonal samfunnsaktør ønsker NTNU å bidra med forskningsbasert kunnskap til FN, til EUs 2020-strategi og til norsk klimapolitikk. Med sitt fremragende forskningsmiljø vil NTNU etablere seg som en internasjonal leder innen miljø- og bærekraftanalyser.

Biologer og matematikere

Forskere innen biodiversitet jobber for å finne svar på hvordan og hvorfor dyre- og fuglebestander varierer, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker det biologiske mangfoldet. Her samarbeider de faglige miljøene innen biologi, matematikk og analysemetodikk tett for å gi svar på dette forskningsarbeidet.

- Det er viktig å forstå denne dynamikken og å bruke vitenskapelige fundamenterte metoder for å forstå det komplekse samspillet mellom byutvikling, infrastruktur og moderne kommunikasjon, samtidig som behovet for mat og vann til verdens økende befolkning skal ivaretas, sier faglig leder for NTNU’s strategiske satsning på bærekraft, sier Dr. Annik Magerholm Fet og tilføyer:

- NTNU’s visjon er kunnskap for et bedre samfunn. Vårt fokus innen satsningen er kunnskap for endring mot et bærekraftig samfunn.

Bærekraftig utvikling

For å kunne bidra til at visjonen nås, har NTNU blant annet satt i gang flere pilotprosjekter som bringer forskere fra ulike disipliner sammen.

- For å kunne teste og videreutvikle indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling, har vi tatt i bruk eksisterende norske indikatorer og nye internasjonale standarder i diverse forskningslaboratorium i Norge, sier Professor Department of Urban Design and Planning, NTNU, Tor Medalen.

Pilotprosjektet CeBes

Et annet av de pågående pilotprosjektene, er piloten ved navn CeBes - nasjonalt senter for biodiversitet og økosystemtjenester.

- Målet er å samle sterke relevante forskermiljøer som allerede er lokalisert i Trondheim. Det er etablert et interimsstyre med representanter fra NTNU, Sintef, NINA og BIOFORSK. CeBES vil være i en gunstig søkeposisjon for større nasjonale og internasjonale programmer, sier professor og museumsdirektør ved Vitenskapsmuseet, Reidar Andersen.