En av bærebjelkene i norsk arealplanlegging de siste 25 årene, har vært å se arealutvikling og transportbehov samlet. Dette er fremdeles like aktuelt i dag, sammen med kravet om å løse transportbehovene på en mest mulig miljøvennlig måte.

Skal redusere støyen

Det største lokale miljøproblemet knyttet til transport i dag, er støy og utslipp fra samferdsel. Det er satt et nasjonalt mål om at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999, samt at tallet på personer utsatt for støy over 38 dB innendørs skal reduseres med 30 % i forhold til 2005. Dette er viktige premisser for ambisjonsnivået i nye veiprosjekter.  Den nye infrastrukturen kommer derfor ikledt en rekke støytiltak.  I hovedsak ønsker man å dempe støyen så mye som mulig langs veien ved hjelp av skjermer og voller, men også lokale skjermer på uteplass tas i bruk.

- I mange tilfeller kan en ny vei dermed føre til redusert støynivå, samt en opprustning av boligen for tilfredsstillelse av nye krav til innendørs støynivå. Andre parametre er reduksjon av trafikk og spesielt tungtrafikk gjennom boligområder, hastighetsreduksjoner og miljøgateprosjekter, sier Maria Kristin Strand, leder for kompetanse og utvikling i selskapet.

Formidling er nøkkelen 

Brekke & Strand Akustikk deltar i dag i en rekke store og krevende utbyggingsprosjekter. Arbeidsverktøyene de benytter er i stadig utvikling, både når det gjelder programvare og rapporteringsmetoder for støy. Men en annen svært sentral del av arbeidet er formidling.

- Menneskene langs veien må få presentert den kommende situasjonen på en forståelig måte, slik at de vet hva de kan forvente seg etter at utbyggingen er ferdig, sier Strand.

Hun understreker at det gjelder å være tidlig ute med god informasjon om hva som endres, og hva endringene innebærer. Denne forståelsen er vanskelig å oppnå med rapporter og tall. Nettopp derfor har de tatt i bruk nye metoder.

- Vi tror at fremtidens informasjon om støymiljø bør høres, ikke bare leses. Vi har derfor sammen med Statens Vegvesen utviklet et eget lyttelaboratorium som lar deg lytte til en fremtidig støysituasjon før veien er bygd. Dette er en ny metodikk som vi tror er viktig for å oppnå god kommunikasjon mellom anleggseier og naboer, sier hun.

Metoder under stadig utvikling

I dag ses trafikk og trafikkfordeling i et statisk og gjennomsnittlig perspektiv. Dette gir en effektiv oversikt over den generelle støypåvirkningen og er helt nødvendig for å sikre at vurderinger blir gjort under identiske forutsetninger. Men utviklingen går fort og teknologi for bedre kommunikasjon og datainnsamling foreligger allerede.

- Måter å vurdere støy på vil endre og utvikle seg kontinuerlig. Vi har stor tro på at det er mye å hente på å være innovative når det kommer til støy i veiprosjekter. Både når det gjelder kommunikasjon og støytiltak, sier hun.

Hun synes det er spennende å ta støy inn i en mer dynamisk måte å vurdere bomiljø på. Eksempelvis tanken om sanntid trafikkfordeling med et sanntid støybilde.

- Noen steder foregår kanskje trafikken i all hovedsak i rushtiden. Støyforholdene om ettermiddagen eller på søndag når man faktisk er hjemme kan da være helt fine. Med andre ord kan et bomiljø være godt til tross for støysonekartet lyser gult eller rødt enkelte tidspunkt på døgnet. I et annet område er det kanskje kontinuerlig trafikk så å si hele tiden. For de som bor langs veiene i sistnevnte område er helserisikoen betydelig større, og det er her vi bør sette inn de tyngste tiltakene, sier Strand, og legger til at dette er nye tanker som er helt i startfasen, men som firmaet ønsker å utforske videre.
 

Av Trond Blesvik, Atle Stensland og Maria Kristin Strand, Brekke & Strand Akustikk