Det regner hyppigere og mer enn før, overvann er et økende problem, og utfordringen er størst i byer og tettsteder. Tette flater som asfalterte veier og steinbelagte plasser ødelegger vannets naturlige veier. Vannet finner i stedet sine egne veier, og havner på uønskede steder. Skadestatistikk viser at dette er et økende samfunnsproblem.

Samfunnsaktører med nøkkelroller

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av Norges forskningsråd og partnerne. Senterets målsetning er å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør, gjennom forskning. Samfunnsaktører med nøkkelroller innenfor byggenæringen, offentlig sektor og forskning samarbeider om å finne løsninger.

Samarbeid på tvers

–For å sikre bygg og infrastruktur mot ekstreme klimapåkjenninger, er helhetlig tenkning viktig. Vi må få til et samarbeid på tvers av sektorer og kommuner, og kommuneplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser bør ha klare føringer for klimatilpasninger. Nye verktøy kan tas i bruk for å skape større bevissthet, sier Sivertsen.

Bruk av skadedata

Det finnes mye data for skader forårsaket av overvann. Store aktører som Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og NVE har baser med skadedata på sine eiendeler. Tanken er at den fragmenterte informasjonen kan være nyttig for andre. Det skal ikke lages en ny database, men man ser på muligheten for å lage en rutine som henter ut data fra ulike baser.

Blågrønne løsninger

–Vi har et testfelt ved Høvringen avløpsrensingsanlegg som består av tre testområder og egen værstasjon. Her måles regnet som treffer hvert testområde, hvor mye av regnet som renner ut, og når det gjør det. En løsning vi tester er blågrønne tak som er beplantet med sedumplanter. Når det regner, vil vann som faller på et slikt tak bli forsinket ned på bakken, slik at når dette vannet treffer bakken vil det første vannet som har landet på bakken allerede ha blitt transportert bort. Dette kan bidra til å forhindre flomskader, sier Sivertsen. En annen type blågrønn løsning er regnbed, som er bygget for både å redusere volumet av overvann gjennom infiltrasjon til bakken og forsinke avrenningen.

Egen kunnskapsportal

– Ovase.no er en nettbasert kunnskapsportal for overvannshåndtering, og har som ambisjon å bli et veikart for best mulig bærekraftig overvannshåndtering, sier Sivertsen.

Portalen har sitt utspring i en studentgruppe på NTNU, og Klima 2050 har nå ansvaret for videreutvikling.

– Portalen vil inneholde en kunnskapsdel og moduler som presenterer ulike prosjekter, aktører og leverandører. Her kan du finne eksempler på vellykkede løsninger og en oversikt over prosjekter som har ulike løsninger for overvannshåndtering. Kunnskapsportalen vil være nyttig for privatpersoner, fagfolk, byplanleggere, rådgivere, utbyggere og teknologileverandører. Vår plan er å ha en ny versjon ferdig tidlig høst 2018, avslutter Sivertsen.