Vårt land har for så vidt ikke manglet planer for bedre infrastruktur. Men det har skortet i gjennomføringen. Ting har blitt gjort stykkevis og delt. Vi endrer på det. For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på vei, jernbane og langs kysten. Samtidig som over 60 store veiprosjekter er under bygging. Ikke fordi det er gøy, men fordi det knytter landet vårt bedre sammen.

Mer infrastruktur for pengene

Regjeringen satser massivt i kroner. Men kanskje enda viktigere: Vi gjør grep for å få mer igjen for pengene. Vi har forenklet planprosesser og regelverk. Vi har opprettet Nye Veier AS for å bygge mer helhetlig og lange strekninger. Vi gjennomfører bompengereform, arbeider med kontraktstrategi i Statens vegvesen, reformerer jernbanen for å samle oppgaver og ansvar bedre. Disse vil fortsette å virke positivt over flere statsbudsjetter og transportplanperioder. God infrastruktur er en investering i fremtidig velferd og velstand.

Ikke bare asfalt og skinner

Samtidig tar vi på alvor den enorme teknologiske utviklingen som skjer innen elektrifisering og digitalisering. Vi snakker ofte asfalt og skinner når vi drøfter infrastruktur. Trolig er det i endring.

Den pågående teknologiske revolusjonen endrer samfunnet og skaper nye muligheter. Autonome kjøretøy, elektrifisering, samvirkende systemer og nye tjenesteløsninger kommer til å påvirke oss. Med stor sannsynlighet vil teknologi få stor betydning både for mer effektiv trafikkavvikling, økt mobilitet, miljø/klima og ikke minst være svært viktig for trafikksikkerheten.

For at vi skal ta den nye teknologien i bruk, er det nødvendig med en sikker infrastruktur i bunn. Nærmere bestemt kommunikasjonsnett med god dekning og IT-løsninger som ivaretar informasjonssikkerhet og personvern. Den digitale infrastrukturen i Norge er av god kvalitet og danner et godt utgangspunkt for å modernisere transportsektoren. Vi jobber målrettet med utrulling av fiber og et lynraskt mobilnett som kan takle enorme mengder med enheter. I tillegg er det viktig å oppdatere gammeldagse lover og regler som i dag blokkerer innovasjon. Vi moderniserer dagens regelverk for å legge til rette for blant annet droner og selvkjørende kjøretøy.

Behov for tilrettelegging

For kanskje blir utvikling av fremtidens transportmidler vel så viktig som selve infrastrukturen. Nesten alle har nå en smarttelefon i lomma, mobilnettet tillater raskt og omfattende deling av data, algoritmer gjør ting smarte. Hva om mobiltelefonen erstatter bilnøkkelen og at kollektivtransporten blir individuell? Det er allerede demonstrert små, elektriske selvkjørende busser flere steder i landet. Små busser som kan ta deg forsiktig rundt i nærområdet, eller til og fra de større knutepunktene hvor man går over i større og raskere kjøretøy for lengre distanser. Vi ser konturene av et kollektivtilbud som henter deg der du er og kjører deg dit du skal, og hvor mobiltelefonen er redskapet hvor du bestiller, betaler og holder deg oppdatert. Tenk hva det kan bety for din hverdag. Et kollektivtilbud som gir deg samme fleksibilitet som privatbilen, men til en langt lavere pris.

Aktuelle tiltak

Teknologien kan bli et viktig redskap for både mer effektive og mer klimavennlige transportløsninger. Derfor er regjeringen ivrig etter å stimulere til nye løsninger. La meg nevne noen aktuelle tiltak:

  • Ny lov om utprøving av autonome kjøretøy har trådt i kraft, og de første selvkjørende kjøretøyene er allerede på veiene.
  • Etableringen av selskapet Entur, som har som mål å tilby reiseplanlegging og billettløsninger for hele landet.
  • Økonomisk støtte til forskning og pilotprosjekter – blant annet gjennom midler til Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
  • Konkurransen «Smartere transport i Norge», som ble lansert høsten 2017. Totalt 100 millioner kroner ble fordelt på fem vinnere i 2018.
  • Støtte til utbygging av digital infrastruktur.

Nøyaktig hvordan fremtiden blir, er det vanskelig å forutsi. Men jeg skal gjøre mitt for at vi er forberedt, og kommer fremtiden trygt i møte. En ting er nemlig helt sikkert: Fremtiden er ikke hva den en gang var!