Samferdselssektoren har fått et betydelig løft etter at H/FrP/V-regjeringen tok over stafettpinnen. Mange norske veier er oppgradert og mange nye er under bygging. Men noen steder – fortsatt for mange steder – er manglene på veinettet åpenbare.

Derfor trenger vi dyktige entreprenører og fagfolk til å modernisere veinettet – og slik vil det være i mange år fremover. Penger må til. Samferdselsbudsjettet er økt med over 60 prosent siden 2013. Samtidig er bilrelaterte avgifter og bompenger redusert samlet sett. Bilistene skal ikke være en melkeku.

Hva får vi for pengene?

Budsjetter som vokser og store summer er bra, for jobben som skal gjøres er stor. Penger kan likevel ikke løse alt – det er nettopp Norge et eksempel på. Norge har hatt store inntekter fra oljen – ikke alt som har gått galt i norsk veiutbygging skyldes mangel på penger. I for stor grad har politikere tenkt stykkevis og delt, eller håpet at trafikkmengden ikke ville øke særlig. For å sikre at «alle får litt» blir prosjekter stykket opp, man bygger noen kilometer i året, og kostnadene per kilometer øker, år for år. Men i kampen for å glede «alle» litt på kort sikt, får vi som nasjon totalt sett mindre over tid.

Derfor skal vi ikke ensidig snakke om økte bevilgninger. Vi må også snakke om hva vi får for pengene. Og det er ikke bare lett når det betyr endring av det bestående. Opposisjonen i Stortinget har forsøkt å stoppe nesten samtlige reformer i samferdselssektoren de siste fire årene. Det fremstår ofte mer behagelig å fortsette som før, spesielt i oljerike Norge. Det er ikke så lett å tenke nytt og smartere når man kan kjøpe seg bort fra mange av problemene. Men fremover må vi faktisk det – tenke nytt og smartere!

Mer vei for pengene

Gode erfaringer med Nye Veier, OPS og lange strekninger i Statens vegvesen, jernbanereform og losreform gir mersmak. Regjeringen vil fortsette å modernisere landet – ikke minst på vei og bane. Budsjettene vil også i fremtiden vise at samferdsel er en av regjeringens viktigste oppgaver – for effektiv transport og elektronisk kommunikasjon er viktige faktorer når næringslivet skal skape arbeidsplassene og verdiskapingen vi trenger når handlingsrommet blir mindre.

Vi skal få mer og bedre vei for pengene – derfor er nye tanker og smarte løsninger alltid et førstevalg!

Kostnadene i norsk veibygging må og skal ned. OPS-prosjektet på RV3/25 ga oss kontrakt på rundt 20 prosent lavere kostnad enn anslått. Nye Veier oppnår det samme i sine prosjekt. Vi jobber med kontrakter på en annen måte, involverer entreprenørene tidligere, definerer bedre hva vi faktisk trenger, og tenker lenger frem – både i dimensjonering av vei og størrelse på prosjekt. Jeg mener vi har knekt noen koder slik at vi fremover får bygd mer vei for pengene.

Gode resultater

Ikke alle var overbevisst om at Nye Veier eller OPS var riktig svar på utfordringene i norsk veiutbygging. Nå ser mange at det tenkes på en ny måte, jobbes på en ny måte, bygges på en ny måte. Nye Veier har fått et stort handlingsrom. De har fått tillit til å ta mange beslutninger selv, og de gjør god bruk av den tilliten.

Jeg er glad for at de gode resultatene vi allerede ser hos Nye Veier gjør det enklere for regjeringen å gi også Statens vegvesen et større handlingsrom. Like viktig: Statens vegvesen kan gå nye tider i møte med en sikkerhet for at nye tanker og nye metoder bærer frukter. Når en stor og viktig organisasjon full av kunnskap og erfaring skal sette ny kurs, kan erfaringene fra en liten nykommer være en kompassnål.

Det er mange dyktige entreprenører og kunnskapsaktører i norsk veisektor. Jeg er glad for at vi har mange gode hender og hoder med oss i det store løftet for norsk infrastruktur vi nå er i gang med. Fremover er dette viktig å ta med seg: Vi skal få mer og bedre vei for pengene – derfor er nye tanker og smarte løsninger alltid et førstevalg!