– En jernbaneutbygging vil kunne innebære alt fra tunnelbygging til fremføring av strøm og etablering av signalsystem. Alt dette skal føre frem til en ferdig løsning som tilfredsstiller de kravene som vi setter til jernbaneutbygging i dag, sier Rune Lægreid som er administrerende direktør i Intech, et selskap som blant annet tilbyr tjenester innen forretningsutvikling, prosjektledelse og fagekspertise innen kravhåndtering i anskaffelser.

Han påpeker at organisasjonene som skal bestille og kjøpe bestemte løsninger ofte har veldig sterke fagmiljøer som besitter mye kunnskap, men at dette kan være til hinder for innovasjon.

– Ofte gis det alt for mange føringer for hvordan løsningen skal realiseres. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen uttalte for eksempel til Aftenposten at Statens Vegvesen har hatt en egenmektig og "vi vet best"-kultur. Nye Veier derimot arbeider på en helt annen måte. De har andre kontrakts- og samarbeidsformer mellom oppdragsgiver og leverandør. De lar også leverandørene få komme med innspill til løsning. Da låser man seg ikke til en bestemt løsning før man går ut og ber om tilbud, fortsetter Lægreid. Det er viktig å spille på lag med leverandør, det er tross alt der ekspertisen finnes for løsningen.

– Mange ganger kan leverandørene sitte på bedre løsninger på et bestemt problem enn den som er bestiller. Men hvis leverandøren bare blir fortalt hvordan han skal løse et problem, er det ikke sikkert at han leverer den beste løsningen. I oljebransjen har det forekommet beskrivelser som er så detaljerte at til og med fargene som skal brukes er beskrevet i detalj. Følgen er at leverandøren kanskje må bytte ut paletten med standardfarger med andre farger, og egentlig har ikke detaljbeskrevne farger noen betydning for det ferdige produktet. Dette blir ofte kostnadsdrivende og kan lett skape forsinkelser.                           

Systems Engineering

I Intech heller de til Systems Engineering, en metode for å utvikle og håndtere komplekse prosjekter gjennom hele livssyklusen.

– Tilnærmingen er en helt annen, for da starter vi med å se på hele prosessen og beskriver behovene aller først. Vi hører på alle interessentene slik at vi vet hva som er de virkelige behovene og alle ser hva målsetningene er, sier Lægreid. I større prosjekter er det ofte mange interessenter, brukere med ulike behov og mål og det er viktig å ha kontroll på integrasjoner når man opererer i komplekse miljøer.

Deretter skal man sette krav til ytelsen på det som skal leveres, ikke på selve funksjonene.

– Hvis vi klarer å skape strukturerte prosesser blir samhandlingen mellom de ulike fagmiljøene bedre, samtidig som de ulike interessentene blir ivaretatt. Mange steder har det vært tykke vegger mellom de ulike fagmiljøene, men når vi trekker opp klare grensesnitt som viser hvem som er ansvarlig for hva i en ryddig prosess, så blir det også mye enklere å snakke med hverandre. Da blir gjerne også sluttresultatet bedre, avslutter Lægreid.