- Bakgrunnen for at vi gjør dette er nødvendigheten av at alle involveres i det grønne skiftet. Befolkningen øker så raskt at vi er nødt til å bruke byen på en annen måte. Klimaplanene skal gjøre byen mer klimavennlig, samtidig som vi skaper en bedre hverdag. Vi skal fortsatt komme oss til og fra jobb, men nødvendigvis ikke på samme måte som før, sier Silja Bjerke Vestre, direktør for Klima- og energiprogrammet i kommunen.

I møte med den raske befolkningsveksten har kommunen utviklet en strategi som både skal ivareta miljøhensyn samtidig som byen skal være et godt sted å bo.

- Vi tok utgangspunkt i målet om å kutte klimagassutslippene innen ulike sektorer. Vi så på transport, bygg, byutvikling, ressursutnyttelse og energiproduksjon som viktige områder i det grønne skiftet. Vi lagde modeller for å se hva som ville skje om vi fortsatt som nå og så at med dagens utvikling ville vi ikke nå målene. Vi prøvde derfor å se forbi dagens begrensninger og skape muligheter for en bærekraftig by i 2030, sier hun.

Grønn transport

Strategien er utviklet i dialog med statlige, kommunale og private aktører. Et viktig element i den nye klimastrategien er tilrettelegging av miljøvennlig vare- og persontransport.

- Det er avgjørende at folk får et alternativ til egen bil. Vi må både ha gode kollektive løsninger og tilrettelegge for sykkel i byen. Det blir også nødvendig å fremskynde byggingen av sentrumstunnelen for t-bane, sier hun.

Varetransporten i Oslo har økt, og kommunen ønsker derfor å tilrettelegge for bedre og mer miljøvennlig logistikk. Omlastingsstasjoner utenfor sentrum, energistasjoner for elbiler, hydrogen- og biogass-stasjoner inngår i strategien.

- Vi har jobbet sammen med Transportøkonomisk Institutt for å se på hvordan vi kan kutte utslipp fra varetransport med 50 prosent og samtidig beholde samme kapasitet. For å få til dette til må tungtransporten over fra diesel til miljøvennlige biodrivstoff, hydrogen og elektrisitet, sier hun.

- Oslo kommune jobber nå konkret med tilrettelegging av tomt for utbygging av energistasjon for godstransporten. Næringslivet vil eie og drifte energistasjonen videre og kommunens oppgave er å tilrettelegge i så stor grad som mulig, sier hun.

Knutepunktutvikling

Knutepunktutvikling er en sentral tanke innen miljøvennlig byutvikling. Flere boliger i gangavstand fra kollektivtransport er derfor en viktig del av strategien.

- Kommuneplanen i Oslo vektlegger en byutvikling der vi bygger tettere og høyere rundt kollektivknutepunktene, slik at det blir enkelt å komme seg frem med kollektivtransport. Vi jobber også sammen med næringslivet for å etablere bildelingsordninger slik at man slipper å ha egen bil. Vi får både grønn næringsutvikling og folk kan unngå en del utgifter forbundet med å ha egen bil, sier hun.

Energiutnyttelse

- I Oslo jobber vi nå mye med å få folk til å skifte ut gamle oljefyrer for å redusere byens CO2-utslipp. Det som er viktig for oss er at så mye som mulig av oppvarmingen av bygg er basert på vannbåren varme og lokal energiutnyttelse. Gjennom mer oppvarming fra vannbåren energi frigjør vi strøm til den store utbyggingen av ladeinfrastruktur som vi nå trenger, sier hun.

- Vi skal skape en levende by hvor mennesket står i fokus. Trafikken skal fortsatt komme frem, men vi må omprioritere hvordan det skjer. Vi må derfor involvere befolkningen på ulike måter i utvikling av den bærekraftige byen, sier hun.

Klima- og energistrategien:

  • Oslo skal bli Europas miljøhovedstad. Klimapolitikken vil ikke bare gi reduserte klimagassutslipp, men vil også bety mer liv i byen, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre kollektivtransport. Å gjøre Oslo fossilfritt er et fellesprosjekt som bare kan lykkes i tett samarbeid mellom innbyggerne, næringsliv, organisasjonsliv, staten og kommunen. 
  • Klima- og energistrategien skal peke ut en tydelig retning og målsetning i klimaarbeidet, og skal vise mulige tiltak for å få til en nødvendig reduksjon av klimagassutslippene. I utarbeidelsen av en Klima- og energistrategi for Oslo har det vært viktig å få frem et tverrfaglig og tverrsektorielt bilde på hvordan det grønne skiftet skal kunne gjennomføres.
  • Klima- og energistrategien for Oslo er utviklet i dialog og samspill med 40 virksomheter fra Oslo kommune, næringsliv og statlige virksomheter, og rundt 120 personer har vært involvert i arbeidet. Prosjektarbeidet har i hovedsak foregått i fire sektorgrupper; Transport, Bygg, Ressursutnyttelse og Energiproduksjon og -distribusjon.