Fra Bymoen nord for Sundvollen løper vei og bane parallelt mot Hønefoss. I løpet av det kommende tiåret vil prosjektet forandre hele regionen. Underveis brytes det ny mark – i dobbelt forstand.

Gammel drøm

Alle som har hørt noen trafikkmeldinger på radio vet at dagens vei over Sollihøgda kan by på utfordringer. Samtidig har debatten om en Ringeriksbane kommet og gått i over hundre år. Drømmen var hele tiden den samme: En betydelig innkorting av reisetiden. Ikke bare mellom Oslo og Ringerike, men også mellom øst og vest i Norge.

– Begge deler er nasjonale mål for prosjektet. Så det skal vi oppfylle, understreker prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Det har vært mange forslag til trasevalg. Regjeringen valgte i 2015 løsningen med ny jernbane fra Jong ved Sandvika via Sundvollen til Hønefoss. Resultatet er at reisetiden mellom Oslo og Bergen kuttes med nesten en time når omveien via Drammen blir overflødig. Den nye banen blir samtidig en av fire InterCity-strekninger som til sammen gir store deler av Østlandet et sterkt forbedret togtilbud etter hvert som det står ferdig med Halden, Skien og Lillehammer som de andre ytterpunktene.

Samarbeid

Prosjektet er også et av de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel i Norge. Opptil 250 mennesker har jobbet fra rådgiversiden i samarbeidsselskapet NAA (Norconsult, Asplan Viak og Aas-Jakobsen). Oppdragsleder for NAA, Lars-Petter Nesvåg mener at det er en helt avgjørende fordel å jobbe tett sammen i team:

– Vår største styrke er et tett og integrert samarbeid både i rådgiverteamet, med Bane NOR og Statens vegvesen. Den åpne arbeidsformen fører til gode prosesser, ingen overraskelser og godt forankrede løsninger, sier Nesvåg.

Samarbeidet satser tungt på moderne teknologi gjennom det bransjen kjenner som BIM (Building information modelling). Alt av beskrivelser, krav, fremdrift, faseplaner og kostnader samles i en felles 3D-modell som er brukervennlig, lett å dele og brukes til visualisering, kommunikasjon, film og direkte innsyn i løsningene med VR-briller. Ny spillteknologi gir en realistisk følelse av hvordan det blir å navigere i dette landskapet eller gå rundt på stasjonsområdet for både medarbeidere, oppdragsgiver og interessenter

Dimensjoner

Det er store dimensjoner over det som skal bygges. Mellom Sandvika og Hønefoss blir det 40 kilometer med dobbeltsporet jernbane fra det punktet inne i fjellet der den skal ta av fra Askerbanen. Sundvollen skal bli stasjonsby. Det blir 15 kilometer firefelts motorvei og flere lange bruer. Tunnelarbeidene er omfattende og går dypt – inntil 350 meter under bakken. Store mengder stein skal transporteres ut. Alt dette stiller store krav til gode prosesser med de som blir berørt av prosjektet - både under bygging og etterpå. 

– Det er opplagt at et så stort prosjekt også vil ha negative konsekvenser for noen. Det kan være eiendommer som må innløses eller naturområder som blir varig forandret. Vi bruker mye krefter på å legge til rette for gode prosesser med alle som blir berørt i tiden som kommer. Vi har også strenge miljøkrav til arbeidet. Blant annet utarbeides det en egen kompensasjonsplan der vi krysser Storelva og Mælingen, og vi lager et eget klimabudsjett for hele tiltaket, sier Klokkersveen.

Forslaget til reguleringsplan ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 9. februar. I løpet av våren kommer det trolig ut på høring.