Tradisjonelt bygges store infrastrukturprosjekter i etapper med anbudsrunder underveis, men i Follobaneprosjektet bygges alle deler parallelt. Aktiviteten er stor på prosjektets fire riggområder ved Oslo S, Sydhavna, Åsland og Ski. 

Den største av Follobaneprosjektets fire totalkontrakter er på 8,7 milliarder kroner. Dette er den hittil største enkeltkontrakten Jernbaneverket har inngått.

 - Skulle vi gjort som vanlig måtte vi lyst ut og fulgt opp minst 40 kontrakter, og lagt på flere år med anleggsarbeid, sier prosjektdirektør Erik Smith, om banen som er planlagt å være ferdig i desember 2021.

Tunnelanlegg før tiden

Follobaneprosjektets største anleggsområde er på Åsland i Oslo. Her er tunnelanlegget som fører inn til området der Nordens lengste jernbanetunnel skal bygges, ferdig noen måneder før planlagt. Tunnelsystemet dypt nede i Grønliåsen består av logistikk – og servicetunneler og to store fjellhaller der tunnelboremaskinene skal settes sammen. De fire maskinene som skal grave seg gjennom fjellet mot Ski og Oslo, bygges nå i Tyskland. Disse spesialbygges for å tåle hardt norsk fjell formet gjennom istider. Til sommeren fraktes deler nordover. Selve tunnelboringen starter etter planen i september.

I Ski rives en bro og en gangbro over jernbanen for å gi plass til ny bro med bredere spenn rett ved det som blir et moderne kollektivknutepunkt med seks spor og tre midtplattformer. Når den nye stasjonen med reisetorg er ferdig, blir dette et godt bidrag til fornying av Ski sentrum.

På Sydhavna i Oslo er den første delen av Follobanens tunnel sprengt og splittet. Atkomstunnelene inn til inngående Østfoldbane er ferdig. Den søndre atkomsttunnelen er drevet bare med metoden drill & split, det vil si mekanisk bryting av fjellet uten å bruke sprengstoff. Dette går sakte, men sikrer annen infrastruktur inne i Ekebergåsen og gir mindre støy og rystelser for naboer. 

-Et urbant utbyggingsprosjekt må ta godt vare på naboene, sier prosjektdirektør Erik Smith. Også trafikantene må ivaretas. Mest mulig av byggingen skal utføres mens togene går som vanlig inn og ut fra travle Oslo S.

Internasjonalt prosjekt

Anleggsarbeidet utføres av spanske og italienske entreprenørselskapene med bred internasjonale erfaring.

Prosjektdirektør Smith forteller at enkelte i det norske anleggsmarkedet ikke var like begeistret for den internasjonale konkurransen. Alle store kontrakter må, i tråd med EØS-regelverket, lyses ut internasjonalt.

 - Det overrasket oss at ingen av kontraktene gikk til norske aktører. Vi trodde at hjemmebanefordelen ville slå inn her.

Smith tror utfallet ble slik det ble fordi den norske anleggsbransjen i denne perioden hadde mye arbeid. Store ressurser og prioriteringer må til for å legge inn tilbud når kontraktene er så vidt omfattende.

- Entreprenørene som vant våre kontrakter arbeider i Norge for første gang. De har investert titalls millioner i å utforme tilbud og kurse medarbeidere i norsk arbeidsliv og arbeidsrett. Vi oppfatter at de er her for å bli værende og ønsker å konkurrere om flere oppdrag med norsk jernbaneutbygging. Dette er en styrke for vårt prosjekt. Da vet vi at entreprenørene i høyeste grad ønsker å gjøre en god jobb for å være med i konkurransen videre, sier Smith.

Selv om internasjonale aktører fikk de attraktive kontraktene, er ringvirkningene store. Entreprenørene har så langt signert kontrakter med cirka 60 norske samarbeidspartnere.

Saken fortsetter under bildet.

Hjelpe og presse

Prosjektdirektøren understreker at nøkkelen til stødig gjennomføring er en god kontrakt.

- Deretter er det aller viktigste for oss som byggherre å skape gode relasjoner. Vi skal samarbeide i mange år fremover. Åpenhet og ærlighet fra begge parter er viktig.

- Vår oppgave er å få entreprenørene til å utføre oppgavene riktig på første forsøk. Første bud for oss er å hjelpe entreprenørene og samtidig presse dem fremover slik at den nye jernbanen leveres til riktig tid og kostnad, sier Erik Smith.

God kommunikasjon er tema for entreprenørene og Jernbaneverket. Follobaneprosjektet er det første byggeprosjektet i Jernbaneverket med kontrakter og oppfølging på engelsk.

Krav til språkkunnskap og sikkerhet

For noen av Jernbaneverkets ansatte i prosjektet er det en utfordring å arbeide tospråklig på norsk og engelsk, mens flere av nøkkelpersonene er vant til å ha engelsk som arbeidsspråk. Prosjektet stiller språkkrav også til entreprenørene. Ansatte i viktige posisjoner og minst en på hvert arbeidslag, må ha god engelskkunnskap.

På de fleste norske arbeidsplasser innen anlegg snakkes det i dag mange ulike språk, uavhengig av om entreprenørselskapene er norske eller utenlandske. I Follobanens kontrakter er dette tatt høyde for. Entreprenørene må selvsagt også sette seg inn i og følge opp norske lover og retningslinjer.

Før arbeidstakere slipper inn på Jernbaneverkets anleggsområder må alle ha gjennomført kurs i helse, miljø og sikkerhet og bære beviset hver dag. Språkferdighet og grad av forståelse sjekkes. På byggeplassene skal den som er leder for arbeidet kunne kommunisere med gruppen han leder på gruppens språk, i tillegg til engelsk. På anleggsområdene skal all sikkerhetsinformasjon være på minimum norsk og engelsk og illustreres ved symboler, foto og lignende.

Den største av Follobaneprosjektets kontrakter utføres av den spansk-italienske sammenslutningen Acciona-Ghella, som har ansatt spanjoler, italienere, nordmenn og andre nasjonaliteter til anlegget på Åsland. De utenlandske ansatte i administrasjonen går på norsk-kurs, mens norske ansatte lærer spansk. På flere samlinger har kultur, likheter og forskjeller vært i fokus. Målet er å unngå skader og ulykker på arbeidsplassen og å gjennomføre et effektivt og kvalitetsmessig godt prosjekt, understreker Acciona Ghella.