Drøyt 60 entreprenører og underentreprenører har så langt tatt del i forberedelsene. Follobanen, det største samferdselsprosjektet i Norge, skal etter planen ferdigstilles i slutten av 2021. Togene skal komme opp i hastigheter opptil 250 km i timen. Det skal gå fort. Bare elleve minutter med tog vil det ta reisende å komme seg fra Ski til Oslo S.

- Det er halve tiden av hva reisen tar i dag, sier kommunikasjonssjef i Follobaneprosjektet, Kathrine Kjelland.

Lengste jernbanetunnel

Hele 20 kilometer av den til sammen 22 kilometer lange jernbanen, skal gå gjennom Ekebergåsen i det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. To tunnelløp vil bidra til flyt i togtrafikken og færre stengninger, enklere drift og vedlikehold, og bedre sikkerhet.

- Tunnelen er kostbar å bygge ut, men vil også gi besparelser i form av at banen ikke vil oppta landområder. Trafikk under bakken gir mindre belastning for omgivelsene, sier Kjelland.

Ved å beslutte å bruke tunnelboremaskiner (TBM), en metode som ellers er vanlig for lange tunneler i Europa, håper Jernbaneverket også å bidra til kompetanseheving og innovasjon innen norsk tunnelbransje.

Utfordrende prosjekt

Follobanen vil generere arbeidsplasser i flere tiår fremover. I selve prosjektet arbeider nå rundt 150 personer og mange har kompetanse fra store utbyggingsprosjekter i inn- og utland. De innleide og ansatte har erfaring fra 30 til 40 land spredt over hele kloden. Viktig dokumentasjon, kontrakter og løpende arbeid kommer til å foregå på engelsk.

- Prosjektet kommer til å by på spennende utfordringer innen bygg- og anlegg, logistikk og ledelse, sier Kjelland.

Et storskalaprosjekt som Follobanen vil påvirke mennesker, natur og miljø.

- Jernbaneverket har jobbet grundig for å begrense den negative påvirkningen på omgivelsene, forklarer kommunikasjonssjefen.

Det meste av trafikken gjennom landets største trafikknutepunkt, Oslo S, skal gå som vanlig. Tiltak er satt i gang for å begrense støy. Berørte eiendommer er kartlagt, energibrønner og andre brønner er registrert, og grunnvannsnivået kommer til å bli overvåket elektronisk.

Positive ringvirkninger

Bare i løpet av det neste året forventes en befolkningsvekst på 30 prosent i området Oslo S og Ski. Et av målene med Follobanen er å bidra til at folk langs en av landets tettest trafikkerte strekninger skal få tilgang til større bo- og arbeidsområder.

- I 2022 vil det trolig ta kortere tid fra Oslo S til Ski enn fra Oslo S til Røa i Oslo. Slik blir kartet og mulighetene tegnet med ny strek, sier Kjelland.

Det er ikke bare reisende som kommer til å dra nytte av den nye banen. Det vil også bli plass til flere godstog på strekningen. I dag går rundt 80 prosent av all landbasert godstransport til og fra utlandet gjennom Østfold. I all hovedsak blir dette fraktet med vogntog, men et godstog kan transportere omtrent samme mengde som 24 fullastede vogntog.