På Nord-Jæren har vi de fire kommunene, Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og Forus er viktige målepunkt for den satsningen som skal gjøres i forbindelse med Bypakke Nord-Jæren.

- Det er særlig strekningen ut til Forus som er viktig sett i forhold til arbeidsreiser. Der har vi for eksempel ikke et kollektivtilbud som er godt nok og derfor er det mange som bruker bilen når de skal dit, sier Stine Haave Åsland som er sekretariatsleder for Bypakke Nord-Jæren i Statens vegvesen.

- Frem til 2014 hadde vi en enorm befolkningsvekst på grunn av gode tider i olje- og gassnæringen, og det klarte hverken kollektivtilbudet eller veisystemene våre å holde tritt med og vi slet med kødannelser, tilføyer Gottfried Heinzerling som er samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune.

- Vi mangler kollektivfelt til bussene og det gjør at de står fast i de samme køene. Vi har rett og slett ikke noe konkurransedyktig kollektivtilbud, fortsetter han.

Reisevaner

Bilførerandelen er på 57 prosent, mens kollektivandelen er på ni og sykkel på syv prosent.

- Vi har med andre ord både et miljøproblem og et fremkommelighetsproblem, og det er det vi skal løse i forbindelse med Bypakke Nord-Jæren. Dette er en investeringspakke som gjelder for de neste 15 årene og hvor det ligger ulike prosjekter og tiltak for bortimot 30 milliarder kroner, forteller Haave Åsland.

Andelen av investeringene som skal gå til kollektiv, sykkel og gange er på 70 prosent, så bypakken har en klar miljøprofil.

Bussveien

I Stavanger, Sandnes og Sola skal det bygges mer enn 50 kilometer med dedikerte bussveier som skal knytte sammen de viktigste arbeidsplass-, bolig- og sentrumsområdene. Da vil bussene kunne gå uavhengig av biltrafikken og det gir et veldig høyverdig busstilbud. Målet er at to av ti turer skal være en bussreise.- Bussveien er den største delen av prosjektet og skal gjennomføres i fire etapper fra 2021 til 2024, og er kostnadsberegnet til ti milliarder kroner. På mange måter bygger vi et bussbasert system som ligner på en bybane og vi satser på at vi også kan få til en god steds- og byutvikling med både boliger og arbeidsplasser langs traseene, forteller Heinzerling.

 

Bussveien

BUSSVEIEN: Dette er det første kollektivprosjektet i Norge hvor vi skal lage en «premium» kollektivløsning som ikke går på skinner, men på hjul. Foto: Elisabeth Tønnesen

 

Sykkel og gange

Hele Bypakke Nord-Jæren skal bygge opp under miljøvennlig transport og passer godt inn med klimaforlikets målsetninger. Derfor gjøres det også en rekke tiltak for de myke trafikantene. Formålet er at folk helst skal la bilen stå og velge annen transport i stedet.

- Et pilotprosjekt i norsk sammenheng er sykkelstamveien. Store deler av dette prosjektet er ferdig regulert og vedtatt. Dette blir en sykkelekspressvei som skal gå mellom Stavanger og Sandnes via Forus. Her legges det opp til å kunne holde høy fart, blant annet med planfrie kryss så syklistene slipper å bremse opp, men kan holde en jevn hastighet. Dette blir et paradis for syklistene og er et veldig spennende prosjekt å arbeide med, sier Haave Aasland.

- Dette er en helhetlig pakke. Vi trenger ikke bare buss, sykkel eller bil. Vi trenger alle tre, men for å få flere til å reise kollektivt, satser vi også på at det skal være enkelt å komme frem til bussholdeplassene og trafikknutepunktene i sentrum, for hvis folk skal ta buss må det være enkelt, forutsigbart og behagelig, forteller Heinzerling til
slutt.

 


 

Et omfattende planleggingsarbeid

Prosjektet som Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen kaller Bussveien krever mye planlegging.

- Hovedutfordringen er at det ikke finnes eksempler på tilsvarende bussprosjekter i hele Norge. Dette er det første kollektivprosjektet i Norge hvor vi skal lage en «premium» kollektivløsning som ikke går på skinner, men på hjul. En slik løsning skal løse kollektivutfordringene ved å benytte buss, men samtidig forventes det at løsningen skal inneha den skinnegående bybanes komfort og kvaliteter. I et slikt prosjekt må byens kvaliteter løftes fram og tas hensyn til. Vi planlegger en helhetlig løsning der vi både tar hensyn til hvordan kollektivtilbudet løses, men også en løsning der vi skal gjøre forholdet bedre for de gående og syklende, sier Matthias Hundt som er oppdragsansvarlig i Multiconsult.

Hittil er det Multiconsult som har stått for det meste av planleggingen av prosjektet. De har vunnet tre kontrakter av det som ved sluttføringen av prosjektet blir en av Europas lengste bussveier. Akkurat nå er målsetningen å lage en reguleringsplan som skal omfatte all teknisk planlegging for alle trafikkantgrupper, for eksempel hvordan sykkelunderganger og bruer er tenkt løst i Bussveiprosjektet.

- Men først er det nødvendig å få på plass et omfattende forprosjekt som legger premissene for den videre planleggingen. I forprosjektet er det utredet flere ulike konsept og løsninger. Dette er særlig viktig etter som Bussveien nærmest skal presse seg igjennom bysentra og områder hvor det allerede er trangt fra før. Det er derfor nødvendig med en konsekvensutredning. Vi skal også lage et planprogram som skal behandles politisk. Slik får politikerne oversikt over hva som skal besluttes og styrer dermed hvordan planleggingsprosessen videre skal foregå, forklarer Hundt.

 

Bussveien

PRIORITERT: Den ene Bussveistrekningen som strekker seg fra Sandnes sentrum til Stavanger er høyt prioritert av Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen etter som åpningen er planlagt allerede i 2021. Foto: Elisabeth Tønnessen

 

For Multiconsult er Bussveien et stort prosjekt med mange involverte og hvor de spiller på spisskompetansen som de besitter i flere ulike deler av landet:

- Vi bruker ressursarbeidsgrupper som arbeider dedikert mot de enkelte deloppdragene og på den måten trekker vi veksler på en ressurspool som vi har bygd opp i organisasjonen vår. Den ene Bussveistrekningen som strekker seg fra Sandnes sentrum til Stavanger er høyt prioritert av Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen etter som åpningen er planlagt allerede i 2021. Man regner med at strekningen fra Stavanger til Kvernevik skal være ferdig i 2024.

- Nå holder vi på med reguleringsarbeidet, men vi håper å vinne flere kontrakter så vi også kan få oppdrag relatert til selve byggeprosjekteringen av Bussveien forteller Hundt avslutningsvis.