På Dovrebanen har NSB hatt et utall driftsavbrudd de siste årene – skred og flom har stoppet person- og godstransport. Disse eksemplene viser hvorfor god samferdselsinfrastruktur er så viktig. Vi er avhengig av dette først og fremst fordi det skaper effektivitet i samfunnet. Gods på bane og vei kommer til mottager til rett tid; fersk fisk, dyr til slakt og melk til meieriet - men også stål og betong til byggeplassen og import eller eksport av varer som skal selges eller videreforedles.

God infrastruktur skaper konkurranseevne for landet vårt. God infrastruktur begrenser ulykker med påfølgende tap av liv, helse og materielle skader. God infrastruktur gir enkeltmennesket en god hverdag. Derfor er det viktig.

De store utfordringene

Men hva er det som skaper utfordringer for god infrastruktur? Vi vet fremtiden ikke blir som dagen i dag. Mennesker flytter på seg, stort sett inn til byen. Det skaper endringer i transportmønster for persontrafikk og varer. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) viser i sin rapport «State of the nation» fra 2010 at vedlikeholdsetterslepet er enormt. Bare innen sentrale områder som vei og jernbane er etterslepet på hele 500 milliarder. Rapporten viser at jernbane og avløpsanlegg kommer dårligst ut, mens våre veier har en akseptabel, men ikke god standard.

Samtidig har vi et klima i endring som stresser vår allerede sårbare samferdselsinfrastruktur. Finansdepartementet har nylig utarbeidet NOU 2015:1 (Norges Offentlige Utredninger) om produktivitet. Utredningen indikerer problematikk tilknyttet samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter i samferdselssektoren. I tillegg retter verden sine øyne mot Norge og krever miljøgrep for å oppnå nullutslipp. Kan samferdselssektoren bidra ved å tenke ambisiøst og lansere «Plussvei»-prosjekt på lik linje med «Plusshuset» Kjørbo i Sandvika?

En offensiv samferdselssektor

Nasjonal Transportplan NTP 2014-2023 tar utgangspunkt i at økte investeringer krever kunnskap for å fatte kvalifiserte beslutninger. Kunnskap er makt og kunnskap er en framtid som ikke drives av oljen. Forskning og innovasjon er viktige virkemidler for å overvinne utfordringene vi står overfor. Vi i SINTEF Byggforsk ønsker oss en offensiv samferdselssektor som tør å være premissgiver, løfte fanen, peke ut retning, samt etterspørre deltagelse fra næringslivet og samarbeid med instituttsektoren. Det offentlige skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeid, inkludere hele næringskjeden, men ikke nødvendigvis utføre FoU i egenregi.

Norge har gode virkemidler for forskning og innovasjon, blant annet senterordningen for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som administreres av Norges Forskningsråd. I siste tildelingsrunde (2014) fikk SINTEF og NTNU, i samarbeid med bedrifter i byggenæringa, penger til å opprette et senter for klimatilpasning. Der skal vi skape forskning som gir grunnlag for innovasjon i samarbeid med Statens Vegvesen, Jernbaneverket, NVE og Avinor som offentlige aktører og mange private selskaper. Målet er å sikre gode løsninger for bygg og infrastruktur i et klima i endring. Vi ønsker framtiden velkommen. SINTEF skal bidra til at samfunnet står godt rustet for å kunne bygge god infrastruktur – i godt selskap med offentlige etater og privat næringsliv.