Grenland Rail og RLN har lenge hatt et ønske om å reetablere jernbaneterminalen på Herøya. På halvøya ligger en av Norges største industriparker med flere store fabrikker og bedrifter. En stor andel av Norges eksport- og importvarer beveger seg inn og ut av området. En del varer fraktes med bulk på båt, mens svært mye gods fraktes med lastebiler.

- En forlengelse av eksiterende jernbanespor inn på Herøya med bare cirka 100 meter, vil være et mer konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ til lastebiltransporten. I tillegg vil det føre til mindre slitasje på veinettet og færre trafikkulykker, sier Arild Ekelund Hansen i RLN.  

Enklere logistikk

Det svenske statlige godsselskapet på jernbane, Green Cargo, har i dag 12 heltog mellom Norge og Sverige per uke. Denne grenseoverskridene godstrafikken gir tilgang til hele det europeiske jernbanenettet. Alnabru og Drammen er godsknutepunkt for Green Cargo i Norge. Herfra fraktes godset videre på jernbane med CargoNet, CargoLink og Grenland Rail dersom dette er mulig, eller ved at varene lastes over i lastebiler.

- Med jernbaneterminal på Herøya, kan Grenland Rail kjøre tog mellom Drammen, Alnabru og Herøya, og koble vogner direkte til Green Cargos tog. Det betyr en direkte forbindelse mellom Herøya og resten av Europa, sier Hansen.    

Terminalen vil medføre mindre gods å kjøre for lastebilene, men det er snakk om å avlaste, ikke å overta transporten for lastebilene, ifølge Hansen.

- Jernbanetransport er lite konkurransedyktig hvis kunden ligger langt fra terminal eller ikke har eget spor. Derfor vil man ha en kombinasjon av bil og jernbane, sier Hansen.

Mangler initiativ

- Så lenge de aktuelle aktørene på Herøya sier seg villige til å benytte jernbanen som tidligere nevnt og Herøya Industripark godkjenner bruk av området til terminal, vil nok Jernbaneverket delta i å finansiere prosjektet, sier Hansen.

Grenland Rail har laget en utredning og de og RLN har hatt møter med Herøya Industripark, Green Cargo og aktuelle aktører, men enda ikke søkt midler fra Jernbaneverket. 

- Dette har vært diskutert lenge. Nå er det på tide å igangsette en mer offensiv prosess. Så fort noen tar konkret initiativ, håper jeg vi får satt i gang byggingen av terminalen og det nye sporet, sier Hansen.