– En bevegelig bru gjør at vi kan bygge en slankere, billigere og mer miljøvennlig brukonstruksjon, sier Birger Opgård, prosjektleder i Multiconsult.

– For både smale og brede fjordkryssinger, legger han til.

Visjonen om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim hviler på realiseringen av et sett utfordrende og til dels spektakulære infrastrukturprosjekter.

Helt ny fjordkryssingsløsning

Birger forteller at det er her man ønsker å komme inn med en helt ny fjordkryssingsløsning, attpåtil med lav løpemeterpris. I første omgang er det Bjørnafjorden – med Tynsnes i sør Os i nord – som melder sog som den mest naturlige kandidaten.

– Brutypen, som foreløpig er i en utviklingsfase, er en kjedet flytebru, som kan halvere kostnadene med bygging av bruer sammenliknet med dagens løsninger, forklarer Opgård.

En kjedet flytebru er et nytt brukonsept som bygges med prefabrikkerte moduler og har to hovedkomponenter; et «katamaranelement» som består av en brubjelke på to flyteelementer (pontonger) og et «lenkeelement» som er en brubjelke som forbinder to «katamaranelementer». Elementene er koblet samme med et elastisk ledd som tillater små sideveis forskyvninger for å unngå overføring av momenter og skjærkrefter.

– I de første utkastene var brua kun fastholdt i endene og kunne svinge fritt i mellom, dette ga store utslag og uhåndterlige lengdeendringer av brua ved land. Nå sikter vi oss inn mot en s-løsning, der hele konstruksjonen legges i en S-kurve, med forankringer i ytterkurven.
 

Rolig overfart

Dette gjør at bevegelsene kan komme opp i åtte-ti meter.

– Det høres kanskje mye ut, men i forhold til den store lengden og hastigheten på bevegelsene vil disse ikke være merkbar for sjåførene, sier Opgård.

Han ser for seg en løsning med prefabrikkerte moduler på anslagsvis 200 meter. Mellom disse installeres ledd som gjør brua bevegelig.

– «Elastisiteten» gjør imidlertid at den kjedede flytebruen ikke er aktuell på de mest værharde strekningene, presiserer Opgård.

Kan skaleres og tilpasses behov

Bjørnafjordkryssingen på E39 brukes som «Case» i utviklingsprosjektet. Men løsningen kan lett skaleres ned til mindre samband med mindre trafikk hvor behovet for antall kjørebaner er mindre, og der konvensjonelle bruer blir for dyre.

– Brutypen har dessuten den fordelen at den kan skaleres og tilpasses behovet. Til enkelte øyer kan det for eksempel være tilstrekkelig med ett kjørefelt.

Konseptet – som utvikles i samarbeid med NTNU, Skanska, Degree of Freedom, WSP og Devotek – ble i juni presentert under brukonferansen til «The Institution of Civil Engineers» (ICE) i London, til det Opgård karakteriserer som «stor begeistring fra tilskuerne». Tilsvarende respons ble høstet i henholdsvis Madrid og Napoli i fjor høst.

Toårsperspektiv

Bruprosjektet er et BIA-prosjekt i Forskningsrådet som skal avsluttes i løpet av 2017.

– Hvor revolusjonerende er denne ideen?

– Dette er helt nytt. I hele verden. Planen er å ha bruen ferdig utredet innenfor et toårsperspektiv. Undertiden ser vi på alternative løsninger for leddkonstruksjonen. Det er krevende å utvikle ledd som ikke krever altfor mye vedlikehold.

FAKTA

Den kjedede flytebrua består av flere elementer koblet sammen med elastiske leddkonstruksjoner som tillater små forskyvninger/rotasjoner.

Hoveddelen av innovasjonen vil dreie seg om:

  • Utforming av elastisk leddkonstruksjon. Innovasjonens mål er å utvikle et nytt elastisk ledd basert på bruk av kjente materialer og metoder. Målet er at denne delen skal bli tilnærmet vedlikeholdsfri.
  • Produksjonsutstyr for produksjon av elastisk leddkonstruksjon.
  • Ny bruk av kjente materialer.
  • Slakke forankringer og hvordan disse påvirker bevegelsen av brua.