I Norge er det et mål at det skal være mulig å delta i samfunnet og bidra til verdiskaping uansett hvor du bor. Regjeringen har som mål at innen 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 mbit/s, samtidig som regjeringen vil gi støtte til utbygging der det er opplagt at markedet ikke strekker til. På lengre sikt skal alle få høyhastighetsbånd.

Nødvendig for samfunnsutviklingen

Direktør Torgeir Waterhouse i interesseorganisjonen IKT-Norge, mener det er viktig å fremheve at den digitale infrastrukturen er basis for hele samfunnsutviklingen.

- Den digitale infrastrukturen er fundamental for all samfunnsutvikling i Norge, som næringsutvikling, tjenesteutvikling og boligutvikling. Alt kommer fra bredbåndet der du bor eller jobber. Eksempler på det er e-post, T-banen, bussen, driften av et sykehus og distribusjonen av mat. Det som er viktig her, er den bakenforliggende infrastrukturen med fiber. Vi må alltid ha sikre leveranser for områder. For eksempel om en gravemaskin skulle kutte en kabel, så skal nettet fortsatt fungere i et utvidet område. Dette kan sammenliknes med veinettet: Dersom det skjer noe et sted på en vei, så må trafikken gå videre og finne alternative veier, sier han.

Regjeringen la i april 2016 frem en Ekomplan som skal være førende for fremtidens mobil- og bredbåndsdekning, markedsregulering, sikre valgfrihet, robusthet og sikkerhet i ekomnett og -tjenester. Planen er en del av Digital Agenda som presenterer nasjonens helhetlige IKT-politikk.

- Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han presenterte Ekomplanen.

 

Torgeir Waterhouse

NØDVENDIG: - Den digitale infrastrukturen er fundamental for all samfunnsutvikling i Norge, som næringsutvikling, tjenesteutvikling og boligutvikling, sier Torgeir Waterhouse i IKT Norge.


 

Vedlikeholdet er avgjørende

Den digitale infrastrukturen trenger kontinuerlig vedlikehold, og kan på den måten igjen sammenliknes med veinettet.

- Vi trenger flere føringsveier, slik at infrastrukturen som ligger i bunn aldri er ute, men kjører hele tiden. Næringslivet må ha et nett som fungerer i det daglige, og da må vi alltid ha et alternativ som fungerer. Det er derfor helt kritisk at det er enkelt å bygge ut bredbåndet, for leverandørene som bygger ut og vedlikeholder kan ikke bruke masse tid og ressurser på diskusjoner som lokale gebyrer, lokale veivalg eller plassering av mobilmaster. De sentrale myndighetene må legge til rette for et smidig sentralt utbyggings- og vedlikeholdsregime, sier han.

IKT Norge er opptatt av å sikre en kontinuerlig utbygging og fornyelse av ekominfrastrukturen over hele landet og støtter Regjeringens markedsdrevne og teknologinøytrale strategi, samtidig som ikke-kommersielle områder må gis støtte.

- Vi mener at det må utvikles tydelige og transparente prosesser for offentlig myndigheters overvåkning i ekomnett, med entydig støtte i forskrifter og regelverk. Rollefordelingene må være klare, ved at ekomaktørene ikke skal ha redaktøransvar for innhold som transporteres over nettet. Ekomtjenestene må også være regulert slik at alle blir behandlet likeverdig uavhengig av tjenestens geografiske opprinnelse og adresse. Det er også viktig å unngå særskatter på ekomtjenester og unngå at ekomaktørene må bidra til finansiering av andre formål, sier han.