Dette er noe av bakgrunnen for utviklingen av Best Value Procurement (BVP), som startet i Nederland.

– Man så at kostnadsoverskridelsene og forsinkelsene var store og konfliktnivået høyt når leverandører nesten utelukkende konkurrerte på pris. I stedet for å skylde på leverandørene, snudde man imidlertid om på det og endret metoden for å kjøpe inn og gjennomføre prosjektene, forteller administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

Letingen etter en ny metode som unngår prisoverskridelser, forsinkelser og konflikter ble startet, og jakten brakte nederlenderne til Arizona State University i USA.

– Der hadde de utviklet BVP der en gjennom 20 års testing av over 1700 prosjekter kunne dokumentere en rekke gevinster. I snitt ble tidsbruken redusert med 25 prosent, prosjektene ble 10-30 prosent billigere og transaksjonskostnadene redusert med 50 prosent sier hun. Både kunder og leverandører er svært fornøyde med BVP.

Prestasjoner måles

– BVP er en metode for både innkjøp- og prosjektstyring, og det kan brukes i alle entrepriseformer og alle sektorer (BAE, IKT, helsesektoren mv). Det baserer seg først og fremst på selektering på basis av målbare prestasjoner, og fokuserer på leverandørens kompetanse til å lede prosjektet og løse utfordringer, sier Hansteen.

Mens oppdragsgivere tidligere fikk tilsendt flere hundre sider med tilbud fra ulike leverandører, må leverandørene med det nye systemet begrense seg til et seks sider langt tilbud. Det gjelder derfor å holde seg til målbare fakta og få vist sin kompetanse og bevise på en entydig måte at man er kompetent.

– De skal også si noe om hvilken risiko de ser i prosjektet, hvordan de vil håndtere dette og hvilke tiltak de ser vil øke verdien av prosjektet. Leverandørens oppgaveforståelse, prestasjoner, beskrivelse av risiko og avbøtende tiltak samt mulige tilleggsverdier vektlegges 75 prosent, mens pris vektlegges kun 25 prosent. Og til tross for lav vekting av pris blir altså prosjektene billigere enn ved tradisjonelle innkjøp, sier hun.

Aktiv leverandør

De beste kandidater kalles inn til intervju der de beskriver hvordan de vil gjennomføre prosjektet på en best mulig måte og hvordan de vil håndtere eventuell risiko og eventuelle problemer som dukker opp underveis.

Hele tiden ser man på målbare prestasjoner og leter etter den mest kompetente leverandøren – innenfor en prisramme som kunden har kunngjort i konkurransen.

– Når kunden har funnet én leverandør de ønsker å gå videre med, går de sammen med leverandøren i et par måneder. Da forhandler de ikke pris, men detaljerer, utfyller og planlegger. Dersom kunden eller leverandøren underveis finner ut at de likevel ikke vil fortsette, har de muligheten til å trekke seg frem til kontrakten er undertegnet, sier Hansteen.

Kvalitetskontroller

Ved å arbeide på denne måten blir det ikke bare stilt krav til leverandøren, men leverandørene blir også mer aktive og får selv ta en større del av eierskapet i sluttresultatet. Metoden bereder grunnen for et effektivt samspill i gjennomføringsfasen.

– Det gjennomføres kvalitetskontroller underveis i prosjektet i stedet for detaljstyring fra byggherre. Flere byggherrer er nå interessert i å teste ut modellen. Jeg vil berømme Nye Veier som var først ute med E18 strekningen Dørdal- Rugtvedt, et prosjekt til 1,8 milliarder. Det blir spennende å følge dette prosjektet. Spesielt å se om en vil kunne oppnå enda bedre samfunnsgevinster enn med en tradisjonell måte, men også hvilke erfaringer Nye Veier, entreprenøren Hæhre, og rådgiver og RIF-medlem Cowi, gjør seg i prosjektet, sier hun.