Selskapet Nye Veier ble opprettet for å reformere måten vi tenker veibygging på i Norge.

– Det aller viktigste er at vi ser på hvilken nytte brukerne får av veiene,  sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør for E6-utbyggingen i Trøndelag.

Ifølge Vatnan har reisetid mye å si for den samfunnsøkonomiske nytten i et veiprosjekt.

– Vi skal knytte tettsteder og byer sammen slik at det stimulerer både nærings- og boligutviklingen i større områder. I Trøndelag binder vi for eksempel Verdal, Stjørdal og Steinkjer tettere sammen med Trondheim. Da kan man utnytte ressursene bedre og samtidig få en mer spredt boligutvikling, siden reisen blir mer effektiv med bedre vei, påpeker Vatnan.

Effektiv gjennomføring

Ett av målene til Nye Veier er også å gjennomføre veiprosjektene like effektivt som det våre naboer klarer, og da særlig Sverige.

– Det er mye å hente på kostnadsreduksjoner. Derfor arbeider vi for å få ned planleggings- og utbyggingstiden i prosjektene, men vi går også grundig gjennom prosjektene for å finne muligheter for direkte besparelser. I vårt utbyggingsområde har vi kuttet kostnader ved blant annet å redusere antall kryss, forkorte tunneler og bruer – og ikke minst ved å legge om selve veitraseen, sier Vatnan. 

Å bygge lengre sammenhengende strekninger er også ett av grepene til Nye Veier:

– Da får samfunnet effekt av utbyggingen tidligere. Hvis vi bygger ut klattvis, så flytter man jo egentlig bare køen, og oppnår mindre gevinst for trafikantene, forklarer Vatnan.

I gjennomføringsmodellene til Nye Veier ønsker de også å dra nytte av kompetansen hos entreprenørene. Dette innebærer at veiselskapet får utnyttet innovasjonskraften tidlig i prosjektene, fordi entreprenørene er med på å utforme prosjektene før alt er bestemt. Ofte før reguleringsplanene er utarbeidet.

Sparer milliarder i Trøndelag

Nye Veier står for to store utbygginger med totalt 106 kilometer firefeltsvei i Trøndelag. E6 sør strekker seg fra Ulsberg i Rennebu til Melhus sentrum. E6 nord omfatter  den topprioriterte strekningen mellom Ranheim i Trondheim til Åsen i Levanger kommune.

– Det aller første vi gjorde var å analysere samfunnsnytten i de to prosjektene. I motsetning til hva de fleste trodde, var samfunnsøkonomien best i det nordligste prosjektet. Derfor er det denne strekningen vi prioriterer å bygge ut først, sier Vatnan.

I de to veiprosjektene i Trøndelag har Nye Veier redusert kostnadene med fem milliarder kroner. I tillegg har de økt samfunnsnytten med cirka 14 milliarder.

– Vi har redusert antall kryss ved noen tettsteder uten store konsekvenser for trafikantene, slik vi ser det. Forbi Berkåk i Rennebu foreslår vi også en helt ny trasé som ikke kommer til å berøre dagens E6 mens anleggsarbeidet pågår. I dette området bygger vi også færre kostbare tunneler og bruer, poengterer Vatnan.

Han understreker at nettopp dette delprosjektet (E6 Ulsberg–Vindåsliene) er et godt eksempel på at Nye Veier, med én entreprise, vil utnytte kompetansen og ressursene hos entreprenøren vesentlig bedre.

– Gjennom Rennebu og Midtre Gauldal bygger vi ikke bare bedre vei. Vi sparer også én milliard kroner sammenlignet med tidligere planer, fastslår Vatnan.