- Den nye forskriften om brannvernforebygging er først og fremst et veldig viktig verktøy for kommunenes brann- og redningsvesen samt for feietjenesten, sier Anne Rygh Pedersen som er avdelingsdirektør for brann og redning i DSB.

Den største forandringen er faktisk at den nyeste forskriften er en tredjedel kortere enn den forrige.

- I den forrige forskriften var vi opptatt av antall tilsyn som ble gjennomført. Prinsippet med å telle antall tilsyn har vi nå gått bort fra, isteden er vi opptatt av å gjennomføre risikobaserte tilsyn. Det betyr at kommunene bruker sine egne risk- og sårbarhetsanalyser og avgjør på bakgrunn av disse hvem det skal føres tilsyn hos. Det bestemmes også lokalt når det anses som nødvendig å gjennomføre tilsyn. På denne måten får kommunene et større ansvar, men også større frihet.

Brannvesenet skal også gi mer veiledning og bidra med informasjon enn det som var rollen deres tidligere.

- Mange av de større enhetene har arbeidet en del på denne måten allerede, men de får jo allikevel en liten jobb med å tilpasse seg den nye forskriften. Denne forskriften innebærer også et større krav til kompetanse.

Eier og bruker

I den nye brannvernforskriften er systematikk rundt det forebyggende arbeidet tydeliggjort. I tillegg har det også blitt et langt tydeligere skille mellom ansvaret den enkelte har om den er eier av bygget eller bruker.

- På mange måter er det de samme kravene som står i internkontrollforskriften, men rollene har blitt klarere. I utgangspunktet er alt det tekniske og vedlikeholdet av bygningene eiers ansvar, mens ansvaret for rutiner, opplæring, at driften er forsvarlig og at det for eksempel ikke lagres saker foran nødutganger brukerens ansvar.

Privatpersoner

For privatpersoner har kravene om røykvarsler blitt strengere. Det skal minimum være en røykvarsler per etasje og de skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.

- Og selv om det ikke er noe direkte krav om det i forskriften, så anbefaler vi at røykvarslerne seriekobles, sier Rygh Pedersen til slutt.

Tilsyn med brannobjekter

Tilsyn er et av de viktigste virkemidler for å forhindre brann og eventuelt konsekvensene av en brann. Kommunale brann- og feiervesen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter og andre steder hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Disse objektene kalles særskilte brannobjekt.

Hva innebærer et tilsyn?

Tilsyn gjennomført av lokal brannmyndighet medfører følgende for eier:

  • Tilsyn blir normalt varslet slik at eier kan tilpasse sin tid for tilsynet. I særskilte brannobjekt skal ansvarlig brannvernleder alltid være med på tilsynet.
  • Tilsynet baserer seg på gjennomgang av dokumentasjon og stikkprøver i bygningen.
  • Informasjon om hvordan eier skal vedlikeholde og drifte byggverket med tanke på brannsikkerhet.
  • Sammendrag av hvilke eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket.
  • En tilsynsrapport som sendes eier hvor alle eventuelle avvik er oppført med hjemmel i lov eller forskrift.
  • Inneholder tilsynsrapporten avvik, må eier eller representant for eier, gi tilbakemelding til tilsynsmyndighet om hvordan og når eventuelle avvik vil bli rettet.
  • Dersom tilbakemelding ikke aksepteres av tilsynsmyndigheten eller ikke finner sted, kan tilsynsmyndigheten bruke sine sanksjonsmuligheter som for eksempel pålegg.

Kilde: DSB