– Vi bygger strekningen sammenhengende i stedet for i to etapper og sparer penger på planlegging og administrasjon. I tillegg benytter vi standardiserte løsninger og mer industriell produksjon av betongkonstruksjonene, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS.

Nye Veier vil at innsparte utbyggingskostnader skal brukes til å få på plass mer trafikksikker vei raskere.  

Byggingen av 23 kilometer ny firefelts motorvei på E18 mellom Arendal og Tvedestrand er Nye Veiers første utbyggingsprosjekt. AF Gruppen har totalentreprisen og byggingen har akkurat startet. I 2019 skal veien stå ferdig til en samlet prislapp på rundt fem milliarder kroner.

Utbyggingsprosjektet blir svenneprøven for det nyopprettede statlige selskapet, som har fått i oppdrag av Stortinget å bygge nye firefelts motorveier så raskt, rimelig og samfunnsøkonomisk lønnsomt som mulig. To andre kjempeprosjekter står for tur: 18 kilometer ny delstrekning på E18 gjennom Bamble og Grenland til Langangen i Telemark og en 43 kilometers strekning på E6 forbi Hamar til Moelv i Hedmark. Samlet kostnadsramme for de tre første utbyggingene er 19 milliarder kroner.

Totalt skal Nye Veier AS bygge 530 kilometer ny firefelts motorvei i Sør-Norge de kommende 20 årene. Kostnadsrammen er 148 milliarder kroner.

Skal spare milliarder

Hovland og staben hennes, som for tiden teller 93 medarbeidere, skal lede kompliserte vegutbyggingsprosjekter i årene som kommer. Nye Veier skal gjennom et tett samarbeid med anleggsbransjen og leverandørindustrien oppnå en mer helhetlig og raskere gjennomføring, fra planlegging, finansiering til bygging av ny vei. Det skal gi mer trafikksikker vei raskere til trafikanten. Samtidig skal det ikke fires på kravene til kvalitet, HMS og trafikksikkerhet.

– Oppdraget vårt er å få mest mulig ny firefelts motorvei for skattebetalernes penger. Milliardene vi sparer inn på å bygge smartere, skal brukes på nye motorveistrekninger. Gjennom å bygge rimeligere får vi raskere på plass mer trafikksikker motorvei. Resultatet vil bli færre ulykker og bedre framkommelighet for folk flest, sier Hovland.

Ambisjonene er store; Innsparinger på minst 15 milliarder kroner på hele byggeporteføljen. Det kan gi opp mot 75 kilometer ekstra motorvei for pengene. Gevinsten kan måles på mange områder: Færre trafikkulykker og redusert reisetid for trafikantene. Ny og effektiv vei gir også lavere klimautslipp.

Ser til oljesektoren

En av de som skal hjelpe Hovland med å nå målene er Anette Aanesland, direktør teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier AS. Aanesland var tidligere prosjektdirektør i Statens vegvesen region Sør.

– I jakten på nye løsninger og metoder har vi søkt kunnskap i Sverige, hvor de klarer å bygge motorveier dobbelt så raskt og halvparten så dyrt som i Norge. Vi har også hentet erfaringer fra olje- og gassektoren og kraftbransjen, som har kompetanse på store utbyggingsprosjekter, sier Aanesland.

De viktigste grepene er å planlegge lengre veistrekninger og samordne plan- og utbyggingsfasen, samtidig som finansieringen er sikret. Lengre vegstrekninger gir lavere administrasjonskostnader og en mer effektiv utbygging. Med sammenhengende utbygging kan man realisere 40 kilometer ny vei nesten like raskt som 20 kilometer, ifølge Aanesland.

– Vi gjør grundig forarbeid for å finne de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene. I samarbeid med de berørte kommunene forenkler vi planprosessen og regulerer veikorridorer og antall kryss i stedet for å detaljregulere. Vi trekker også inn entreprenører og leverandører tidlig i planfasen for å finne de beste tekniske løsningene. Når prosjektet lyses ut på anbud, går vi for totalentrepriser der utbygger også får ansvar for prosjekteringen og vedlikeholdet på veien de bygger. Det sikrer gode løsninger, sier Aanesland.

 

Motorvei

MOTORVEI: Oppdraget til Nye Veier AS er å få mest mulig ny firefelts motorvei for pengene. Motorveier reduserer risikoen for alvorlige ulykker med minst 60 prosent i forhold til veier uten midtdeler. Illustrasjonen viser plan for ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Foto: Sweco


 

Andre stikkord er standardisering og gjenbruk. Det kan for eksempel være penger å spare på å gjenbruke deler av eksisterende veitrasé og brokonstruksjoner i stedet for å bygge alt nytt. Nye Veier utvikler standardiserte løsninger på alt fra drenering, brotyper og underganger, til veibredde og belysning. Der valgene fraviker fra gjeldende regelverk, søker Nye Veier Vegdirektoratet om godkjenning.

– Flere standardløsninger gir en mer industriell og kostnadseffektiv veiproduksjon. Dette reduserer også CO2-utslipp, og kan bidra til nye arbeidsplasser i industrien. Vi ser også kritisk på nytteverdien av for eksempel veibelysning og kryss. Vi skal ha lys og kryss der hvor det har nytteeffekt. Vi har fått kritikk for å gå på akkord med sikkerheten når det gjelder veilys, men vi mener vi er på trygg grunn. Forskning viser at virkningen av veibelysning på firefeltsfelts motorvei utenom kryss og tettbygde strøk er minst, sier Aanesland og legger til:

– Vi prioriterer flere kilometer med trygg motorvei framfor veilys på strekninger hvor det ikke bidrar til økt sikkerhet. Det gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Nye Veier akter i tillegg å digitalisere verdikjeden. Dette skal effektivisere, bedre samhandlingen mellom entreprenør og byggherre, forbedre kvaliteten, bedre kontrollen og bidra til en aktiv modell i drift og vedlikehold.