En som har forsket mye på overvannshåndtering er amanuensis Jon Arne Engan på Institutt for matematiske realfag og teknologi på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Vi mener at det beste er at mest mulig av vannet blir infiltrert lokalt, derfor er det viktig å begynne så tidlig som mulig i prosessen med å planlegge hvordan overvannet skal håndteres i områder som skal fortettes, utbygges eller forandres. Overvannshåndtering har også en høyst naturlig plass i reguleringsplaner. Vi mener at overvannet må være en del av planleggingen på overordnet nivå. For det må ikke være slik at hele arealet først blir disponert til andre ting, og så får man heller siden se hvor hen det går an å krangle inn overvannshåndteringen, sier han.

Mer vann og tettere flater

Med tanke på at det i fremtiden kan komme økte regnmengder, ekstremvær, klimaendringer, samtidig som det er befolkningsvekst og det bygges og fortettes mer, så må noe gjøres med overvannshåndteringen.

Tradisjonelt har overvannet blitt ledet ned i ledningsnettet og blir transportert til avløpsanlegg eller vassdrag. Men når kapasiteten er sprengt, vil overskuddsvannet flomme utover kumlokk og strømme ut i vassdrag eller oversvømme veiene. Overvannet kan gjøre ødeleggelser, skape farlige situasjoner og medføre helserisiko ved bakterier.

– En biloppstillingsplass kan for eksempel være på gruslagte flater, eller på steinsatte plater med fuger eller gressarmering, slik at vannet slipper gjennom. I tillegg kan vi utstyre bygningene med grønne tak. Dette gjør vi ved å få infiltrert så mye av overvannet som mulig, og i tillegg til å sørge for at det overskytende vannet blir forsinket og fordrøyd, for siden å slippe ut litt og litt, sier Engan.

Krav om to løp

Norsk Wavin AS tilbyr både fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg.

- Utfordringen med å legge grus, er at borettslag og andre eiere etter en liten stund finner ut at de vil legge belegningsstein. Da dukker problemet med overvannet opp igjen. Det er viktig at overvannshåndtering inkluderes på en tidlig fase. Grønne tak er en god idé, og egner seg veldig bra på store tak, men det trengs oppfølging med gjødsling og vedlikehold, og mindre hus har ofte saltak, sier produktsjef Vidar Handal i Wavin.

Ved nybygg kreves nå planer for overvannshåndtering, blant annet at det skal være to løp, et for spillvann og et for avløp.

- To løp forhindrer forurensning og kloakkutslipp. Det øker kapasiteten i spillvannledningen og reduserer faren for utilsiktede utslipp av spillvann. Det gir mulighet for gjenbruk av regnvann, og optimal ytelse i renseanlegg. På lang sikt vil redusert slitasje, samt økt effektivitet, også gi bedre økonomi, sier Handal.

Fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg

Men utbyggingen av to løp tar lang tid, og en utbygging av fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg er nødvendig mange steder.

- En mulighet er å ha et fordrøyningsanlegg som samler opp vann når det blir for store mengder for det kommunale nettet. Fordrøyningsanlegget tilfører det kommunale VA-nettet kun den vannmengden kommunen tillater, og bidrar dermed til å redusere de store vannmengdene under intens nedbør. En annen mulighet er å bruke vannet som er samlet opp, til nærmiljøvanning av parkområder eller liknende. Vi leverer til gamle og nye byggingsprosjekter og bygger gjerne under bakkeplan, sier han.