Av Nedre Romrike Vannverk og Nedre Romerike Avløpsselskap

For Nitelvas del skal dette oppnås innen år 2027. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for fortsatt vekst i regionen. For å nå disse målene skal NRA bygge ut dagens avløpsrenseanlegg med et nytt rensetrinn, som skal resultere i en omfattende økning av behandlingskapasiteten på anlegget. Det nye behandlingstrinnet kalles for OREA.

Ved mye nedbør oppstår så stor tilrenning av overvann at anlegget i dag ikke har kapasitet til å behandle alt avløpsvannet. Noe av vannet slippes da urenset i Nitelva. Målet er et anlegg som kan ta av for perioder med styrtregn, og øke rensekapasiteten tre ganger. OREA er et nytt prosesstrinn som skal rense vannet som i dag går i overløp forut for dagens avløpsrenseanlegg ved stor tilrenning. Tiltaket betyr at utslippet av urenset avløpsvann vil opphøre, med unntak for ved helt spesielle nedbørsituasjoner. Dette vil medføre forbedret vannkvalitet i Nitelva. Dagens avløpsrenseanlegg har en kapasitet på 1 400 l/s. OREA skal ha en kapasitet i tillegg på 2.800 l/s slik at den samlede rensekapasiteten økes til 4 200 l/s. Anlegget skal stå ferdig i 2018, og vil videre bidra til at NRA skal kunne takle avløpsvann fra 230 000 personer.

OREA skal bygges i en ny fjellhall i tilknytning til eksisterende renseanlegg beliggende i fjell under Strømmen sentrum i Skedsmo kommune. Dagens renseanlegg er på hele 25.000 kvadratmeter. Ved å benytte ny kompakt teknologi etableres et moderne rensetrinn med to ganger dagens hydrauliske kapasitet på fem prosent av dagens areal.

Fakta

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)

NRA renser avløpsvannet for tre kommuner øst for Oslo - Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Fra 2018/2019 vil vi også rense avløpsvannet for Nittedal. Samlet tilknytning til NRA er i dag cirka. 130.000 personekvivalenter (pe). Hele regionen er i sterk vekst, og i dimensjoneringsgrunnlaget for anlegget ligger det derfor til grunn at NRA frem mot år 2040, vil ha en nær doblet tilknytning.

OREA (Overvannsanlegg)

NRA og eierkommunene skal bidra til oppfyllelse av EUs vanndirektiv. Dette medfører krav til bedret vannkvalitet i alle vassdrag som er påvirket av forurensninger. For Nitelvas del skal dette oppnås innen år 2027. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for fortsatt vekst i regionen. For å nå disse målene skal NRA bygge ut dagens avløpsrenseanlegg med et nytt rensetrinn som skal resultere i en omfattende økning av behandlingskapasiteten på anlegget. Det nye behandlingstrinnet kalles for OREA (Overvannsrensseanlegg).