– Pipelife Norge ser det som en viktig oppgave å bidra til en mer miljøvennlig næringsvirksomhet. Våre produkter dekker reelle behov, som rør til forsyning av rent drikkevann, oppsamling og transport av avløpsvann, og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Vi satser på produkter med høy kvalitet og lang levetid, samt mest mulig miljøvennlige produksjonsprosesser, forteller Kjell Larsen, direktør i Pipelife Norge.

– Et viktig ledd er forbruks- og avfallsreduksjon, samt reduksjon av transportutslipp. Vi har siden 2010 arbeidet med å styrke vår videre miljøsatsing gjennom å etablere et klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen. Vår årlige miljørapport blir publisert på våre websider.

Kortreiste plastrør med lang levetid

Pipelife har nå tre produksjonsenheter i Norge og har hovedkontor og fabrikk i Surnadal, samt fabrikker på Stathelle og i Ringebu. Før sommeren kjøpte Pipelife Norge bedriften Isoterm på Ringebu som produserer vann- og avløpsrørsystemer med innebygd frostsikring.

– Kortreiste, lokalproduserte plastrør og -deler gir kort transportvei ut til det norske markedet. Dette er viktig for å minske utslipp av klimagasser der transport utgjør en stor del av kaka, forteller Larsen.


Kjell Larsen, direktør i Pipelife Norge.


Først ute med EPD på rør

Pipelife er den første rørprodusenten i Norge som har utarbeidet EPD på ulike rørsystemer. EPD står for Environmental Product Declaration.

– Foreløpig har vi EPD på fire produktgrupper. En EPD er en miljødeklarasjon som forteller noe om utslipp til et spesifikt produkt fra vugge til grav sett i et livssyklusperspektiv. Vi arbeider med å utvikle EPD på flere produktgrupper.

Det kan forklares slik: En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

En EPD vil virkelig bli verdifull når den kan inngå i en større sammenheng. Etterspørselen etter totale klimaregnskap for bygg eller infrastruktur vil øke fremover. Når miljødata/ EPDer på alle produkter benyttet i et bygg eller infrastrukturprosjekt blir sett i en helhet vil det gi et godt bilde på hele prosjektets miljøavtrykk. Det vil også gjøre det enklere å sammenligne materialer og produkter opp mot hverandre fra et miljøperspektiv.

Stort behov for oppgradering

Ledningsnettet i Norge består i dag av rekke ulike typer rørmaterialer. Alt fra betong, støpejern, eternitt og GRP til PP, PVC og PE. De tre siste er ulike typer rør av termoplastmaterialer. Den samlede lengden på alle rørene strekker seg to ganger rundt kloden. Omtrent 46 000 kilometer med vannrør og omtrent 40 000 kilometer med avløpsrør. Mesteparten er laget av plast og omtrent en tredjedel ble lagt før 1970 viser tall fra Norsk Vann. Lekkasjeprosenten i det norske ledningsnettet er også for høy. Det medfører at renset ferskvann lekker ut i grunn.

Etter sommerens tørke i Norge ser vi at håndtering av vann kommer til å få et stort fokus i framtiden både nasjonalt og internasjonalt.


Hovedkontoret til Pipelife Norge ligger i Surnadal, Møre og Romsdal.


Materialvalg er viktig

– På vei til målet om drive mer miljøvennlig er materialvalg viktig, forteller Larsen.

Larsen fastslår at plast ikke er et miljøproblem så lenge det blir fremstilt, brukt og håndtert på riktig måte. Råvare- og rørprodusentene gjør også en stor innsats for å få plast inn i en sirkulær økonomi der plast resirkuleres med høy kvalitet og blir til nye produkter. Den teknologiske utviklingen på dette feltet er stor og det forskes mye på området.

– Plast har mange fantastisk gode egenskaper. Vi benytter oss av ulike typer plast til ulike formål og ved ulike forhold. Utslippene i forbindelse med produksjon av plastrør er på linje med sammenlignbare produkter og kommer svært godt ut i et miljøregnskap. Våre produkter er av høy kvalitet og har en forventet levetid på mer enn 100 år, samt at vi satser på mest mulig miljøvennlige produksjonsprosesser.

I Pipelifes plastrør brukes både PVC (polyvinylklorid), PE (polyetylen) og PP (polypropylen). Dette er for øvrig de mest brukte plastmaterialene i verden. I rørproduktene benyttes spesialutviklede PVC-, PE- og PP-kvaliteter som tilfredsstiller de strengeste krav til kvalitet og levetid.