Myndighetenes ambisjon er å bygge en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim i løpet av 20 år. I dette omfattende veiprosjektet møter man mange utfordringer, ikke minst når dype fjorder skal forseres. En av dem er Bjørnafjorden som ligger på strekningen mellom Bergen og Stavanger. Her utredes tre løsninger. Det ene alternativet er en sideforankret flytebru, en endeforankret flytebru og en hengebru på flytende fundamenter. Tidligere arbeidet de også med et alternativ med en neddykket rørbru, men denne ble forkastet på grunn av høy pris.

- Kryssingen over Bjørnafjorden er spesielt utfordrende. Årsaken er at distansen over fjorden er på mer enn fem kilometer og i tillegg er fjorden så dyp at det ikke er noen konvensjonelle bruløsninger som vil fungere. Foreløpig vet vi  ikke hvilket alternativ som er best. Det er årsaken til at Statens Vegvesen gjør grundige utredninger av alle de tre aktuelle alternativene før de foretar sitt endelige  valg av brukonsept, sier Ketil Aas-Jakobsen i ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen.

Mathias Egeland Eidem som er prosjektleder for utviklingsprosjekt fjordkryssing i Vegvesenet tilføyer:

- Alle de tre konseptene er enten nye og uprøvde, eller ligger utenfor det kjente registret av eksisterende konstruksjoner. Prosjektene koster omtrent det samme, og hvert av de tre konseptene har særegne fordeler ved seg som gjør at de utmerker seg. Derfor har vi ikke hatt mulighet til å foreta et endelig valg på et tidligere tidspunkt, men trenger analyser som er grundigere før vi bestemmer oss, forklarer han.

- Vi trenger også å utrede kostnadsbildet skikkelig. Ikke bare i forbindelse med selve investeringen, men også for drift og vedlikehold.

Teknologioverføring fra offshoresektoren

Et av prosjektene som utredes er en hengebru på flytende fundamenter. Det er laget mange hengebruer med like stort spenn som denne brua. Bruk av flytende fundamenter er også kjent, særlig fra offshorevirksomhet. Det nye er å kombinere kjent teknologi på en ny måte, og det er nettopp det som gjøres i dette tilfellet:

- De flytende fundamentene som etableres i sjøen er såkalte Tension Leg Platforms (TLP). Oppå disse fundamentene bygges det tårn, og ut fra disse kan vi bygge hengebruer med like stort spenn som vi kjenner fra bruprosjekter på land, forklarer Ketil Aas-Jakobsen i rådgiverselskapet Aas-Jakobsen.

Flytende fundamenter har blant annet blitt brukt på offhoreinstallasjoner i Nordsjøen, derfor er firmaer som Moss Maritime og Aker Solutions også med i dette prosjektet:

- Vi arbeider med flytedesignet som de to tårnene ute i fjorden skal stå på og strekkstagene som forankrer dem på bunnen av fjorden. Vi brukte mange av de samme løsningene på Heidrun og Snorre A i Nordsjøen, så for oss er dette teknologioverføring av offshorekompetanse i et fjordkryssingsprosjekt, sier Lars Laukeland, avdelingsleder i Aker Solutions.

- Det er veldig spennende at vi får brukt kompetansen vår på et helt nytt område. Vi syns det er spennende å få delta i dette prosjektet. Det er også veldig positivt at Statens Vegvesen er en pådriver for å utvikle nye måter å gjøre ting på, slik som de gjør i dette tilfellet, fortsetter han.

Viktig kompetanse

I løpet av året vil det bli foretatt et nedvalg for å redusere antall konsepter som skal bearbeides og utredes videre.

- Alle konseptene har nye og ukjente elementer i seg. Resultatene av arbeidet vi gjør kan få stor betydning for hvilke metoder vi benytter for å krysse fjorder i fremtiden. Vi ser en stor verdi i at vi har løftet kompetansen hos mange aktører, det gjør at vi får større konkurranse når vi skal sette ut endelig prosjektering på anbud. Det er også bra at vi kan dra nytte av den kunnskapen vi har fått fra prosjektene på Bjørnafjorden i andre prosjekter. For eksempel ser vi at hengebrukonseptet med flytende fundamenter også er en aktuell metode som kanskje kan benyttes ved kryssing av Sulafjorden, avslutter Egeland Eidem.  

Disse er med i prosjektet "hengebru på flytende fundamenter":

  • Aas-Jakobsen, Johs. Holt og Cowi er spesialister innen konstruksjonsteknikk, bruprosjektering, analyse og hydrodynamikk
  • NGI bidrar med spesialkompetanse innen geoteknikk
  • Aker Solutions og Moss Maritime bidrar med kunnskap om offshoreteknologi og installasjon
  • PLAN Arkitekter står for den arkitektoniske utformingen av brua og landingsområdene i syd og nord