Jernbaneverket bygger i disse dager nytt dobbeltspor med samlet lengde på 80 kilometer. Vi planlegger utbygging av hele InterCity-nettet på Østlandet innen 2030, der mye skal være klart innen 2024. Vi bygger i Bergen, og vi planlegger store tiltak i Stavanger- og Trondheimsområdene. Det er mer enn hundre år siden sist utbyggingen var på samme nivå.

Utvikler landet

Det er lett å la seg begeistre over dimensjonene i det som pågår, enten man er opptatt av stål, betong eller penger. Tusenvis av mennesker bidrar i byggeprosjektene, alt fra ingeniører og arkitekter til fagarbeidere og montører.

Vi bygger ikke bare skinner, vi utvikler landet, og legger rammer for samfunnsutviklingen. Den skinnegående transporten er arealeffektiv og klimavennlig. Stadig flere oppdager fordelene ved dette. I Bergen investeres det massivt i nærområdene til Bybanen, i Osloområdet ser vi hvordan kollektivknutepunktene er magneter for bolig- og næringsutvikling. Det gjelder både langs t-banenettet og ved jernbanestasjonene.

Trygge, grønne byer

Økt urbanisering og kraftig vekst i folketallet vil skape store utfordringer i byområdene i framtiden. Politikerne har vedtatt en målsetning om at all vekst i trafikken i byene skal tas gjennom økt gange, sykling eller kollektivtrafikk. Noen har oppfattet dette som idealisme. Vår opplevelse er at stadig flere innser at dette ikke bare er politisk ønsketenking, men er fysisk realitet. Det er ikke plass til økning i privatbilismen, verken på veien eller på parkeringsplassen. Det ville bare bli kø og kaos. I tillegg er det også en gradvis voksende erkjennelse av at byer som oppmuntrer til gange og sykling, også er de triveligste byene å bo i.

Byer som det er lett å være fotgjenger i, er også byer der kollektivtrafikken har gode kår. Det er kompakte byer, med korte avstander mellom ulike tilbud. Det er trygge byer, grønne og klimavennlige som er attraktive for både beboere og næringsliv. Det er ikke tilfeldig at de mest attraktive kontorlokalene i landet, ligger like ved den største jernbanestasjonen, som er navet i det norske kollektivtilbudet!

Et godt samarbeid

Denne kampanjen gir et innblikk i noen av satsingsområdene innen norsk samferdselssektor. Det planlegges og bygges spektakulære prosjekter over hele landet. Vi som representerer de store byggherrene, er avhengige av gode samarbeidspartnere for å lykkes. Sammen med våre rådgivere, entreprenører og øvrige leverandører, og med god dialog med lokalsamfunnene, former vi framtidens Norge. Og jobben er allerede i gang!