Dagens sikkerhetslov omtaler forebyggende sikkerhetstjeneste. Forenklet sagt er det alt arbeidet for å fjerne eller redusere risiko for sikkerhetstruende virksomhet som terror, spionasje og sabotasje. Sammen med alvorlig kriminalitet kan vi kalle disse ondsinnede handlinger.

Forut for alle sikringstiltak anbefales det at man gjennomfører en risikovurdering. Er du usikker på hvordan denne gjennomføres, søk råd hos eksperter. Husk allikevel at det er du som jobber i virksomheten som kjenner den best. Din vurdering som «kjentmann» er avgjørende for hvordan sikringstiltakene vil fungere.

Det er begrensede ressurser til å sikre seg, både for en virksomhet og samfunnet helhetlig. Ved en hendelse som rammer flere, vil man kunne havne nederst på prioriteringen når det ropes på hjelp. Egne forberedelser er avgjørende for hvordan og hvor raskt man kommer seg ut av krisen. Man kan ikke forvente et forvarsel mot ondsinnede handlinger. Det mest effektive vernet mot det ukjente er grunnsikring. Dette er de sikringstiltakene som er på plass og virker til enhver tid. Grunnsikring er eksempelvis adgangskontroll, passordbeskyttelse og autorisasjon. Alt lar seg ikke beskytte til enhver tid, så gjør en prioritering i forkant på hvilke verdier som er viktigst å beskytte.

Sørg for effektivt tiltak

Ved skjerpet trusselsituasjon har man eventuelle påbygningstiltak. Påbygningstiltak er situasjonsbestemte og skal ideelt sett ha en begrenset virketid. Dette skjer ikke alltid. Mens grunnsikringen virker i normaltilstand, er det verdt å merke seg at denne normaltilstanden kan endre seg over tid. Dagens terrortrussel har medført at en del virksomheter har en ny normaltilstand med tilhørende sikringstiltak. Vær observant på både kostnad og livssyklus på selve sikringstiltaket, og vær særlig oppmerksom på hvor inngripende tiltaket er. Tiltakene som gjennomføres, både på grunnsikring og påbygning, må være proporsjonale med trusselen de skal møte. Dersom et tiltak er uforståelig for de ansatte, vil de ikke bruke det. Tiltaket vil da bli lite effektivt.

Det er flere måter man kommer frem til god sikkerhet. Man kan sikre i dybden og ha tiltak i kombinasjon med hverandre. Det blir ikke god sikkerhet uten at elementene fysisk-, cyber- og personellsikkerhet samspiller. Forebyggende sikkerhetstjeneste er mest effektiv med langsiktig planlegging, og kan i beste fall gjøre deg til et så lite fristende mål for ondsinnede hendelser at du unngår dem i sin helhet.