Gjennom analyser og øvelser hjelper vi virksomheter til å vurdere eget risikobilde og planlegge for god anleggsforvaltning, samt utvikle egen virksomhets evne til å håndtere uønskede hendelser.    

- Sikkerhet og pålitelighet koster penger. Det blir derfor ofte tøffe prioriteringer for å balansere virksomheters krav til reduserte kostnader og økt sikkerhet. Vi ser blant annet på hvordan man tidlig kan identifisere hvor risiko og faresituasjoner kan oppstå.

- For en rekke samfunnskritiske funksjoner handler det om å evaluere løsninger allerede i designfasen. Designgjennomgang samt risikovurderinger knyttet til drift- og vedlikehold jobber vi mye med, og vår erfaring er at en slik tilnærming fører til bedre sikkerhet og lavere kostnader i et livsløpsperspektiv, forklarer Dahl-Olsen.

- Press på kostnader kan gå på bekostning av planleggingsaktiviteter, som igjen kan påvirke evnen til å identifisere og håndtere risiko. Vi mener flere sektorer har rom for å planlegge egen virksomhetsstyring mer effektivt. Derfor forsker vi på og utvikler metoder og systemer som skal hindre at virksomheter gjør dobbelt opp med arbeid, tilføyer Katrine Harsem Lund som er direktør i Lloyd’s Register Consulting.

Leverer tjenester innen risikostyring og beredskap.

- Vi hjelper våre kunder til å oppnå sikre, bærekraftige og pålitelige systemer. Menneskets samspill med teknologi står sentralt i vårt arbeid, og vår oppgave er blant annet å bistå virksomheter i deres arbeid med å redusere faren for at mennesker skal utsettes for risiko.

- Det omfatter også risiko for 3.part eller publikum. Dette gjør vi gjennom analyser, verifikasjoner, inspeksjoner og rådgivning over store deler av verden, sier Håkon Dahl-Olsen, leder for forretningsutvikling innen kraft og industri i Norge.

Satser på forskning og utvikling

Lloyd’s Register Consulting er eid av en stiftelse, Lloyd’s Register Foundation, og er derfor helt uavhengig av andre organisasjoner. Overskuddet til selskapet disponeres av stiftelsen, og distribueres tilbake til forskning og utvikling.

- Det er motiverende å jobbe i en organisasjon som har en ideell målsetning. Vi støtter aktiviteter ved skoler, universiteter og forskningsprosjekter rundt om i hele verden og tenker svært langsiktig når det kommer til forskning og utvikling.

- Vi gjennomfører også prosjekter som skal hjelpe mennesker i mindre ressurssterke land til å øke livskvalitet og utdanningsnivå. Det gjør at jobben vi gjør i det daglige får enda mer mening, sier Harsem Lund.