FAKTA
 

Bioteknologinemda

Det vakte oppsikt da Bioteknologinemda i 2012 slo alarm og ba om skjerpet beredskap mot biologisk terror i Norge. I skrivet fremgikk det hvor enkelt terrorister kan påføre folkemengder alvorlige eller dødelige skader, og at farlige virus eller bakterier kan spres via vann, luft eller matindustri. «I dag er det enklere enn noensinne å utvikle sykdomsfremkallende våpen», skrev nemda. «På det internasjonale markedet kan hvem som helst skaffe giftstoffer.» – Denne terrorismen er sjokkerende enkel. Dette er ikke science fiction, men tvert imot, så er dette en veldig stor utfordring fordi den er så enkel, og kan skape stort kaos, uttalte Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda til NRK. – Det kan være alt fra smitting av koldtbord på konferanser, smitting av salatbarer eller spredning av smitte på fly eller via ventilasjonsanlegg, la hun til.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

FFI har kompetanse innen alle aspekter knyttet til CBRNE- vern, det være seg trusselforståelse, utvikling av scenarioer, deteksjon, åndedretts- og kroppsbeskyttelse, rens, toksikologi og medisinske mottiltak. I tillegg har FFI svært god kompetanse og sofistikerte metoder for å simulere utslipp og spredning av farlige stoffer i luft. FFI kan derfor bidra med faglige råd og vurderinger, samt bidra med utvikling av helhetlige beredskapstiltak og kriseplaner for å håndtere CBRNE-hendelser.

CBRNe-senteret

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin – populært kalt CBRNe-senteret – ble opprettet i 2003 som et midlertidig nasjonalt kompetansesenter for medisinsk håndtering av personskade ved hendelser som involverer skadelige effekter av ioniserende stråling (radioaktiv stråling) (N), biologiske (B) og kjemiske (C) stoffer

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW)

OPCW er en uavhengig, selvstendig internasjonal organisasjon som håndterer Kjemivåpenkonvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen, samt ødeleggelse av slike våpen. Da OPCW vant Fredsprisen, hjalp FFI Nobels Fredssenter med å få i stand en utstilling der besøkende blant annet kunne prøve molekylutstyr, verneutstyr og masker.

Sellevåg er forsker og prosjektleder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). FFI samarbeider blant annet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus HF. Internasjonalt har FFI en aktiv rolle i flere Nato-grupper og EU-/EDA-prosjekter.

Pulverbrev

De siste ti-femten årene har såkalte «pulverbrev » blitt en mye omtalt trussel. Det ukjente stoffet kan være et kjemisk giftstoff (C), sykdomsfremkallende mikroorganismer og toksiner (B), et radioaktivt stoff (R), et eksplosivt stoff (E) eller en kombinasjon av disse, for eksempel et kjemisk giftstoff i kombinasjon med et eksplosiv. Man benytter gjerne samlebegrepet CBRE om slike hendelser, som utvides til CBRNE når kjernevåpen inkluderes. – For å redusere frykt og finne ut hva som har skjedd, er det svært viktig å kunne identifisere hva stoffet faktisk er, ikke bare om det er farlig eller ufarlig, forklarer Sellevåg. – Vi videreutvikler derfor kontinuerlig laboratoriets evne til å analysere ukjente prøver. FFI er det eneste integrerte laboratoriet i Norge som kan håndtere og analysere ukjente prøver som potensielt kan inneholde CBRE. Instituttet er også alene om å kunne studere kjemiske stridsmidler som for eksempel sarin. Laboratoriets kvalitet kontrolleres årlig gjennom deltagelse i tester som arrangeres av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

For å redusere frykt og finne ut hva som har skjedd, er det svært viktig å kunne identifisere hva stoffet faktisk er, ikke bare om det er farlig eller ufarlig.


Sivil beredskapsressurs

FFI er først og fremst en beredskapsressurs for Forsvaret, med det kan også støtte det sivile samfunnet. Dette ble aktuelt under gasshendelsen i Mathallen i Oslo i fjor da fire vektere og servitører ble syke med høy puls, blodtrykksfall og luftveisproblemer. – Årsaken viste seg å være en utilsiktet produksjon av ozon i avtrekkssystemet, sier Sellevåg. Nylig har FFI også inngått en bistandsavtale med Brann- og redningsetaten i Oslo (OBRE) om faglig bistand ved CBRNE-hendelser. – Avtalen innebærer at OBRE kan anmode FFI om bistand til prøvetaking og identifikasjon av farlige stoffer, samt få råd knyttet til rens og opprydning, sier Sellevåg.
 

Kjemiske våpen i Syria

FFIs ekspertise har også vært uvurderlig ved hendelser av enda større format. Som da det i fjor ble klart at nervestridsmiddel hadde blitt benyttet mot befolkningen i Syria. – Da var det viktig å identifisere hva slags kjemiske stridsmidler det kunne være, og vi hjalp til med å forklare symptomer fra angrepet. Vi informerte også om effekter av og motmidler mot kjemiske våpen, forteller Sellevåg. – Jeg var også med som faglig rådgiver om bord på det norske lasteskipet «MV Taiko» i forbindelse med utskipningen av kjemikalier som ble brukt til kjemiske våpen i Syria.