Hva er de viktigste elementene som bør inngå i utdanning innen samfunnssikkerhet og krisehåndtering?
Dette vil først og fremst avhenge av studentenes faglige ståsted. Ved Høgskolen i Hedmark har vi studenter med lang og bred erfaring fra de fleste krisehåndteringsaktører, samt helt «ferske» studenter rett fra videregående. Et viktig formål med studiene våre er å gi dem som allerede har erfaring, faglig påfyll hvor vi etablerer teoretiske sammenhenger mellom organisasjons- og ledelsesfag, og de mer praktiske anvendelsene innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. For de helt nyutdannede, er vårt bachelorstudium en solid plattform for enten videre studier eller en karriere som leder innen beredskapssektoren. 

Hva har vært de største utfordringene hva gjelder krisehåndtering de siste årene?
Evalueringen etter 22. juli peker klart på at de største manglene i dag ligger i områdene organisasjon, ledelse, beslutningstaking og læring. Det pekes særskilt på begrepet risikoerkjennelse. Dette innebærer at den enkelte aktør gjennomfører jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyse, utvikler og reviderer beredskapsplaner, og gjennomfører jevnlige øvelser i tråd med dette. Her er det i dag store hull, spesielt innen offentlig sektor.

Hvordan kan dette løses på best mulig måte?
De ulike aktører må ta risikoerkjennelse på alvor, og etterleve bestemmelsene og intensjonene innen beredskapsplikten. Måten man gjennomfører trening og øvelser på må gjenspeile behovet som er avdekket i forbindelse med ROS-analyser og beredskapsplanlegging. Spesielt bør man vie mye tid til å øve sammen med andre aktører (samvirke). Det er der kunnskapshullene er størst. Ledende aktører bekrefter at dersom man ikke kjenner prosedyrer, rutiner og ledelsesformene til øvrige samarbeidende aktører, vil håndteringen av større kriser sjelden bli vellykket.

Hvilke muligheter finnes for å maksimere utbytte fra øvelser for fremtiden?
Det må arbeides på to fronter: det ene er å gjøre øvelser mer effektivt, det andre er å gjøre øvelser mer relevant. Når det gjelder det første, vil det å benytte moderne teknologi være sentralt. Ved HiHM arbeider vi med teknologiske løsninger som gjør det mulig å gjennomføre øvelser distribuert i tid og rom (f eks over internett), og med simulering av aktører, noe som skal gi  betydelige ressursbesparelser. Blant annet kan man gjennomføre mindre ressurskrevende øvelser hyppigere. Når det gjelder det andre, er det viktig å inkludere reelle utfordringer som en del av øvelsene, og å «øve på tvers» av aktører så mye som mulig.