- Vi har et forsvar som løser sine oppgaver svært godt både hjemme og ute i internasjonale operasjoner. Samtidig ser vi betydelige utfordringer i strukturen vår når det gjelder evnen til å håndtere et eventuelt sikkerhetspolitisk krise- eller krigsscenario. Dette er en utfordring i mange NATO-land, sier hun.

- Mye av bakgrunnen for dette finner vi i det endrede sikkerhetspolitiske bildet vi ser i verden i dag, hvor  Forsvaret må reformeres for å kunne møte et stadig mer komplekst trusselbilde. De gamle truslene har ikke forvunnet fra arenaen, men nye – som terrorisme og trusler i det digitale rom – har kommet til. Og selv om terrorbekjempelse er politiets oppgave, bistår Forsvaret når politiet ber om det.

Rask reaksjonsevne

Forsvarsministeren forklarer at både de tradisjonelle og de nye truslene  krever langt raskere reaksjonsevne enn i dag. Det vil blant annet kreve noen strukturelle oppgraderinger i Forsvaret.

- Et tydelig trekk ved dagens trusselbilde er uforutsigbarhet. Det stiller noen andre krav til beredskapen vår, sier Eriksen Søreide.

- Det andre er det økonomiske bildet, hvor Forsvaret blir stadig dyrere å drifte. - Når du bytter ut et gammelt fly med et nytt fly, så koster det mye mer å både å kjøpe og å fly det nye. Vi får en langt større militær kapasitet, men med en annen prislapp, sier statsråden.

- Den teknologiske utviklingen er et tredje utviklingstrekk som dramatisk endrer de forsvarspolitiske forutsetningene, med helt nye våpen, utviklingen i cyberspace og helt nye måter å operere på som noen eksempler.

Uforutsigbar krigføring

Forsvarsministeren ser også at økende uforutsigbarhet i våre omgivelser er et aspekt man må ta i betraktning og tilpasse seg til for å kunne forsvare eget territoriet og egne interesser.

- Russland har tatt en del av Ukraina. At et land i Europa tar en del av et annet land, er ikke det noe vi har sett siden slutten av andre verdenskrig. Vi er ved et sannhetens øyeblikk for sikkerhetstenkning i Europa.

- Vi ser ikke at Russland utgjør  en militær trussel mot Norge  nå. Men vi fortsetter å følge den russiske militære moderniseringen og oppbygningen svært nøye. Norge står sammen med resten av NATO i å svare tydelig på det som skjer rundt oss.

På godt og vondt

Forsvarsministeren er helt klar på at forsvarspolitikk er noe alle bør engasjere seg i.

- Noe av det som forundret meg i mange år da jeg var på Stortinget, var at debatten om forsvarspolitikk er noe som skulle være forbeholdt de spesielt interesserte. Men forsvar av landet er en kjerneoppgave for en stat. Det bør engasjere alle, og det gjør det jo også, men jeg vil gjerne ta den debatten ut enda bredere i samfunnet.

- Jeg har vært opptatt av, også før jeg tiltrådte, at vi skal ha en åpen og ærlig kommunikasjon om hva Forsvaret er gode på og hvor utfordringene ligger, sier hun.

Eriksen Søreide mener åpenhet er en forutsetning for å få til en ordentlig debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk, og for å kunne løse utfordringene.

- Jeg mener at vi er på vei dit nå. Samfunnsdebatten er bredere, flere engasjerer seg, og interessen er større. Det synes jeg er et veldig godt tegn. Debatten kan ikke bare tas på mitt kontor.

- Det er i fellesskapets interesse å ha en mening om hvordan vi best kan bygge et sterkt og godt forsvar også for fremtiden,  avslutter hun.