I denne konteksten legger jeg til grunn definisjonen av samfunnssikkerhet slik Norsk Standard definerer den:

«Samfunnssikkerhet handler om et samfunns evne til å opprettholde vitale samfunnsfunksjoner. For å lykkes med å skape et trygt og robust samfunn, er det avgjørende at alle tar ansvar for å sikre liv, helse, grunnleggende behov og verdier i forbindelse med kriser»

Her er jeg redd jeg har flere spørsmål enn svar. Hva må vi ha tilgang til for å sikre et samfunn slik at det både oppfattes som sikkert av våre borgere og er sikkert nok i forhold til det mål Norge som nasjon har satt seg?

Når det gjelder vitale samfunnsfunksjoner er det første vi tenker på kanskje tilgang på vann og avløp, varme, elektrisitet, matvareforsyning og IKT, herunder telefoni. Dette er kritiske ressurser som både er en del av, og gjøres tilgjengelig gjennom vår infrastruktur. Noen spørsmål melder seg umiddelbart:

  • Norsk infrastruktur, hva eller hvem kan true den og hvorfor?
  • Får vi et forvarsel? På hvilket nivå bør grunnsikringen ligge?
  • Innsidere vidt definert: hvor mange oppholder seg i vårt rike under falsk id? Hvem er disse og har de tilgang til vår infrastruktur? NTB refererer 23.12.15 til Norsk Id Senter som frykter at inntil 27 000 personer er, eller har vært, i Norge med falsk id.
  • Hvor digitalt sårbare er vi egentlig? (Lysne-utvalgets NOU 2015:13, digital sårbarhet)

Forebyggende sikringstiltak og beredskapsevne hører sammen. At vi er drillet på relevante scenarioer og har beredskapsplanverk som dekker disse er bra, men gjør vi nok for å forebygge at kriminelle trusselaktører, herunder terrorister, sabotører og de som utøver industrispionasje, skal få anledning til å gjennomføre sine handlinger?

Hvordan kan Big data brukes proaktivt for å redusere egne sårbarheter og øke egen sikringsevne? Det danske politiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET), som er Danmarks sikkerhetstjeneste, er i disse dager i en anskaffelsesprosess av et system hvis hensikt er å gjøre nettopp dette. Dette vil innebære et nasjonalt teknologisk løft som vil gjøre de i stand til å møte fremtidens utfordringer. Bør vi ta en studietur til Danmark?  

Tilbake til definisjonen av samfunnssikkerhet og at «det er avgjørende at alle tar ansvar». Er din virksomhet underlagt sikkerhetsloven påhviler det deg et formelt ansvar å etterleve loven med forskrifter. Har din virksomhet et samfunnsansvar for å ha et minimum av operativ evne døgnet rundt? Hvis det er overlatt til din vurdering å sikre disse ressursene vil sikringsmålet selvfølgelig bli påvirket av budsjettene og ikke nødvendigvis stå i forhold til samfunnets forventning. Her bør det følges opp med formelle forventningskrav fra myndighetene.

Har Norge klart for seg hva vi er helt avhengig av for at samfunnet skal fungere? Svaret på det er nok ja. Har virksomhetene som har ansvar for disse funksjoner og verdier fått anvist et individuelt sikringsmål, mottatt ressurser og veiledning for å kunne nå disse målene? Svaret på dette er jeg usikker på.

Er du usikker på om din grunnsikring er adekvat, kontakt Racom for råd og veiledning.