Ketil Haukaas, sjef i Kripos. Foto: Kripos

Sakene inneholder ofte ulike typer kriminalitet blandet sammen og de som står bak er gjerne internasjonale, kriminelle aktører som bruker avansert teknologi til å utføre straffbare handlinger.

Velferdsgapet i verden og ulovlig migrasjon påvirker kriminalitetsbildet i Norge og den økende bruken av falsk identitet gjør oss urolige.  Falske dokumenter blant organiserte kriminelle utgjør en direkte trussel mot sikkerheten i Norge og det blir lett å komme seg inn i det norske systemet på falske premisser.

Sletteplikt

Internett og ny teknologi åpner nye dører, også for de med uærlige hensikter. Internett er en markedsplass og en kommunikasjonskanal, også for dem. På Kripos ansetter vi nå flere som skal drive mer spisset etterforskning på nettet.

Vi har mange utfordringer. En av dem er den begrensede adgangen til å lagre kobling mellom IP-adresse og abonnement etter 21 dager, den såkalte sletteplikten. Sletteplikten gjør det vanskelig å identifisere personer bak kriminell aktivitet på Internett.

Det er et paradoks når bruk av Internett er så sentralt i nær sagt alle former for kriminalitet.

Velferdssystemet trues

En av de kriminalitetsformene man kan si truer vårt samfunnssystem mest, er den kriminaliteten vi ser i arbeidsmarkedet. Organiserte kriminelle misbruker tilsynelatende legal virksomhet for å begå ulike former for kriminalitet.

De utnytter systematisk våre velferdsgoder for å berike seg selv. Mennesker i en sårbar situasjon blir utnyttet til tvangsarbeid, penger hvitvaskes og støtteordninger blir misbrukt. Hvite legale selskaper opplever å bli utkonkurrert og vårt velferdssystem trues.

Arbeidsmarkedskriminalitet

Det siste året har vi tatt store steg for å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Politiet samarbeider med offentlige og private aktører på en måte som gir oss mer slagkraft. Det samme behovet for samarbeid ser vi når det gjelder IKT-kriminalitet.

IKT-Kriminalitet er angrep rettet mot datasystemer og nettverk, som spredning av skadevare, datainnbrudd og industrispionasje. Selv om denne type kriminalitet også utføres av enkeltpersoner, er det IKT-kriminalitet begått av organiserte kriminelle som vekker størst bekymring.

Også på dette feltet er vi helt avhengige av et tett samarbeid, nasjonalt og internasjonalt, for å lykkes.

Nødvendige grep

Det er et grenseoverskridende kriminalitetsbilde politiet nå ruster seg for og med nye politidistrikter vil vi få sterkere fagmiljøer. Det er et nødvendig grep for å lykkes fremover, men det er ikke nok. De kriminelle vil fortsette å endre modus.

Teknologi vi ennå ikke kjenner vil gi dem nye verktøy. Norsk politi må derfor evne å konstant snu seg rundt. Kripos’ rolle er å ligge helt i front på analyse, spisskompetanse og metodeutvikling.