Av: Steinar Christiansen, direktør for foretningsutvikling i Racom

Steinar Christiansen, direktør for forretningsutvikling, Racom. Foto: Privat

I de senere årene har Norge vært vitne til en rekke krisehendelser i form av ulykker, ekstremvær og terror som har stilt store krav til beredskap og krisehåndtering. Granskningene i etterkant vist at det er et stort potensiale for forbedringer av innsatsen i slike situasjoner. Til tross for detaljerte planverk og forberedelser har det vært vanskelig å beholde oversikt og koordineringsevne når ulykken rammer.

Samfunnssikkerhet og beredskap er blant samfunnets viktigste utfordringer.

God beredskap og pro-aktiv krisehåndtering gjør oss istand til å være forberedt på det uventede. Det gjelder både for offentlige etater og private virksomheter. Dette er helt nødvendige verktøy i med sikring av mennesker og verdier.  

Beredskapsplaner av høy kvalitet inkluderer opplæring, trening og øvelser. Når situasjonen oppstår må planverket realiseres. Det krever rask reaksjon for hurtig å treffe korrekte beslutninger og sette i gang riktige tiltak i riktig rekkefølge. Her vil det vise seg om beredskapsnivået er tilstrekkelig.

Racom leverer løsninger for kontrollrom basert på teknologi som kombinerer re-aktiv og proaktiv sikkerhet.

  • Re-aktive sikkerhetssystemer

Klassiske sikkerhetssystemer som gir alarm eller registrer og lagrer avvik etter at en hendelse har skjedd.

  • Pro-aktive sikkerhetssystemer

Dette er sanntidsanalyse og samhandling av data fra alle systemer. Det utfører en trendbasert algoritmebehandling og iverksetter relevante dynamiske aksjoner og tiltak i sikkerhetssystemet før avviket inntreffer.

Racoms løsningsapplikasjoner kommuniserer med gode sikkerhetssystemer og ved dette gir god og forsvarlig beredskap og sikkerhet. Mangler i den totale verdikjeden kan kompromittere og destruere på en slik måte at avvik, alarmer og minimalisering av risiko ikke kan oppnås.

Våre systemer vil både være risikoreduserende og svært besparende ved avvik av sikkerhetsmessig karakter. Det vil også bidra til å unngå driftsavvik med potensielt store økonomiske konsekvenser om de skulle inntreffe uten at virksomheten er forberedt.

For å opprettholde en god beredskap og effektiv krisehåndtering kreves det forberedelser og planer satt i system. Våre løsningsapplikasjoner gjør det mulig å opprettholde kontroll og oversikt når de kritiske beslutninger skal fattes. Det handler om å ha en god beredskap før ulykken inntreffer.