Av Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening

Brann: Uønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelse ledsaget av røyk, flamme eller gløding. Dette er fagdefinisjonen på «brann». I realiteten er brann en av naturens måter å utøve hensynsløs vold og grovt skadeverk på. Brann tar rundt 50 liv i året her til lands, og skader flere tusen. Brann omskaper bygninger, rom, møbler, ting og minner vi samler på til ugjenkjennelige former, aske, sot og lukter. Du vil ikke ha det.

I Brannvernforeningen tror vi det er mulig å fjerne brann som sannsynlig livstruende hendelse i boliger, industri og næringsliv, institusjoner og andre offentlige virksomheter. Vi mennesker vil for alltid fortsette å gjøre dumme ting, og det vil for alltid være en fare for uforutsette uhell. Men de fleste branner kan forebygges hvis viljen, årvåkenheten og ressursene er der.

Brannvernopplæring

Vi må starte med barna. Brannvernopplæring i barnehage og skole er en grunnstein i det brannforebyggende arbeidet. Det handler om å gi barna grunnleggende kunnskaper de har med seg resten av livet. Samtidig er det en snarvei inn til foreldre og besteforeldre for å påvirke til økt brannsikkerhet i hjemmet. Informasjons- og holdningskampanjer om brannvern må styrkes og utvikles videre.

Vi må sette inn krefter for å sikre risikoutsatte grupper, enten det er hjemmeboende eldre og andre med nedsatt funksjonsevne, eller personer litt på siden av samfunnet som sliter med psykiske problemer eller rusmidler. Risikovurderinger og tilrettelegging på individuelt nivå er en vei å gå. Her må brannforebyggere, helsepersonell, sosionomer, pårørende og de utsatte selv samarbeide om de gode løsningene.

Vi må passe på at bygningene våre er mest mulig brannsikre. Det innbefatter alt fra å tette åpninger og hulrom som ikke skal være der for å forebygge brann- og røykspredning, til å beskytte oss med sprinkleranlegg og andre automatiske slokkeanlegg. Montering av komfyrvakter og strømnettilkoblet brannvarsling må forseres. Tilsynsarbeidet må forsterkes, og vi må i større grad føre tilsyn i fysiske bygg, ikke bare i teoretiske dokumenter og plantegninger.

Vi må styrke og utvide kompetanse- og sertifiseringsarbeidet i industri, næringsliv og andre virksomheter. Ingen lenke er sterkere enn det svakeste leddet. Krav til kurs, opplæring, øvelser og kompetansebevis er viktige grep for å sikre at alle som har befatning med brannvernet har nok kunnskap til å utføre jobben sin.

Vi må sørge for god brannetterforskning og satse mer på forskning og erfaringsutveksling på brannsikkerhetsområdet. Vi trenger dypere forståelse for hvorfor branner oppstår, og hvorfor noen branner blir små og noen store. Teknisk og organisatorisk brannvern må videreutvikles med tiltak vi kanskje ikke har funnet opp enda.

Ingen av oss vil ha brann. Skal vi lykkes, må alle gode krefter jobbe sammen. Vi er med.