Trygghet og samfunnssikkerhet er ett av regjeringens satsingsområder. Her er arbeidet med IKT-sikkerhet avgjørende. Vår stadig økende avhengighet av IKT gjør oss sårbare på nye og uforutsigbare måter.

Det er avgjørende å sikre en grunnleggende tillit til vårt digitale samfunn gjennom kontinuerlig arbeid med å bedre IKT-sikkerheten.

Et godt samarbeid

En kjede er aldri sterkere enn det svakeste ledd. Skal vi lykkes med et sikkert digitalt samfunn, må vi se på det store bildet.

Den største delen av kritisk infrastruktur og kritiske virksomheter eies av private aktører. En avgjørende forutsetning er derfor et godt samarbeid mellom det offentlige og det private.

Justis- og beredskapsdepartementet ba i fjor Næringslivets sikkerhetsråd, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk Senter for Informasjonssikring og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om å gå sammen for å utarbeide et forslag til et forsterket offentlig-privat samarbeid.

Målet er å sette private virksomheter bedre i stand til å sikre seg selv, og til å bidra til at relevant informasjon når både myndigheter og næringsliv.

Årets sikkerhetsmåned

Et annet viktig offentlig-privat samarbeid er Nasjonal sikkerhetsmåned. Den gjennomføres i oktober, og jeg ser på det som en nasjonal dugnad innen informasjonssikkerhet. Under årets sikkerhetsmåned kommer jeg for første gang til å legge frem en rapport som tegner et helhetlig risikobilde innen IKT.

Rapporten vil være en risikovurdering som vil oppdateres og bli utgitt minimum en gang i året. Rapporten vil ha to formål: Den skal hjelpe virksomheter i både offentlig og privat sektor, som et verktøy til virksomhetenes egne risikovurderinger og deres beslutningsgrunnlag for risikoreduserende tiltak.

Samtidig skal rapporten bidra til at vi alle trekker i samme retning ved å gi en helhetlig forståelse for utfordringene innen IKT-sikkerhet.

Økt bevissthet

Åpenhet rundt IKT-sikkerhet og uønskede hendelser er svært viktig. Det er imidlertid alltid hensyn som må tas, slik at ikke sårbarheter avsløres eller etterforskning kompromitteres.

Derfor har jeg nylig bedt Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, i samarbeid med Norsk Senter for Informasjonssikring, Difi og Næringslivets Sikkerhetsråd om å utarbeide Nasjonale anbefalinger og retningslinjer for hvordan offentlige og private virksomheter bør vurdere åpenhet om IKT-hendelser.

Åpenhet om IKT-hendelser vurderes å ha en nytteverdi for samfunnet og vil føre til økt bevissthet rundt problemstillingene, og gi andre mulighet til å beskytte seg mot eventuelle lignende hendelser.

Den digitale sårbarheten

Regjeringen nedsatte som kjent i fjor et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og senke den digitale sårbarheten.  Utvalget skal levere sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet innen utgangen av september i år.  Jeg ser frem til resultatet av dette arbeidet.

Denne utredningen og de andre nevnte tiltakene vil være viktige innspill i arbeidet med hvordan vi skal møte digitale utfordringer og sikre den grunnleggende tilliten i den digitale hverdagen.

IKT-sikkerhet berører oss alle. Det er ikke bare snakk om å forhindre ID-tyverier og datainnbrudd - i verste fall kan manglende IKT-sikkerhet koste liv, enten fordi kriminelle tar kontroll over kritisk kommunikasjon, vann- eller strømforsyning. Myndighetene kan gjøre mye, men vi kan ikke gjøre alt.