Av Paul M H Buvarp, PhD, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Det er lite vi kan foreta oss i hverdagen som er adskilt fra resten av samfunnet. Ta din egen morgenrutine, for eksempel. Om du ikke har strøm, blir det kanskje vanskelig å tilberede morgenkaffen, eller å ta seg en varm dusj. Til dusjen trenger du også at vannsystemet fungerer som det skal. Og om du skal oppdatere deg på nyhetene, kanskje på nettbrettet, er du avhengig av både strøm og nettverkstilgang. Om vi tar ett steg videre, vil det vise seg at alt det du er avhengig av i hverdagen, også er avhengig av noe annet. Hva behøver strømleverandøren din? Butikken som selger filterkaffen? Avisen som gir deg morgennyhetene?

Vi lever i et samfunn som preges av dyptgående og labyrintiske avhengigheter, hvor røde tråder sprer seg utover og forgrener seg i det uendelige. Sommerfugleffekten og kaosteori er ord som kanskje vekkes til live i minnet – tilsynelatende uvesentlige sårbarheter kan forplante seg videre utover i hvert ledd og forårsake store samfunnsmessige problemer.

En dataorm kan føre til at et sykehus settes ut av spill. Et jordskred kan blokkere en hovedåre for transport som gjør at mat og nødhjelp utestenges fra store områder. Epidemier, angrep og ekstremvær; det virker som en farlig verden der alt har en effekt på alt annet.

Styrken i avhengigheter

Men der vi er sårbare, finnes det også mulighet for styrke. Dersom alt er koblet sammen, vil det også bety en desentralisering av kunnskap og evner, et bredere ansvar for helheten og ikke minst en enda større ressurspott til samfunnsutfordrende hendelser. Resultatet av en slik tankegang er totalforsvaret.

I stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet og langtidsplanen for forsvarssektoren beskrives totalforsvaret som et konsept som skal fostre «gjensidig støtte og samarbeid mellom det sivile samfunn og Forsvaret for å forebygge, planlegge for, og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig». Hele samfunnet, både sivilt og militært, skal kunne utnytte de samlede ressursene for å ivareta samfunnssikkerheten og statssikkerheten i landet.

Totalforsvarstankegangen svarer på problemstillingen rundt avhengighetene, og ruster også samfunnet opp til å stå imot dagens mer dynamiske trusler. Nye former for terror, dataangrep og sabotasjehandlinger rammer ofte det sivile samfunn, derfor er det viktig at de sivile kan få bistand fra militært hold. Samtidig blir Forsvaret mer og mer avhengig av sivile ressurser som transportpersonell, kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon, mat og medisin. Derfor må Forsvaret støttes av det sivile samfunn.

Våre felles oppgaver

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjennom prosjektserien Beskyttelse av samfunnet (BAS) bidratt med samfunnssikkerhetsforskning i over to tiår. I de seneste prosjektene i serien har hovedfokuset vært på sivilt-militært samarbeid og sivil støtte til Forsvaret. Totalforsvaret står sentralt i samfunnssikkerhetsarbeidet, og både militære og sivile aktører jobber daglig med å gjøre samarbeidet bedre.

Selv om det er slik at økte gjensidige avhengigheter gir samfunnet nye og vanskelige utfordringer, gir det også en mulighet til å effektivisere fellesoppgaver. Samfunnssikkerheten er en grunnleggende fellesoppgave som tjener mye på totalforsvarstankegangen.