Jacob Mehus, Administrerende direktør i Standard Norge


Hva er de største utfordringene dere står ovenfor for å oppnå økt trafikksikkerhet?
Det må være å få til ytterligere reduksjoner i antallet drepte og hardt skadde i trafikken. Vi vet at rundt tre fjerdedeler av reduksjonen må skje gjennom trafikant- og kjøretøyrettede tiltak. I 2012 kom en internasjonal standard (ISO 39001) som er et verktøy for organisasjoner til å jobbe målrettet med sitt trafikksikkerhetsarbeid. Flere norske virksomheter har allerede tatt standarden i bruk og blitt sertifisert etter den. De som allerede bruker  standarder som ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø) vil se store likheter.
 

Hvordan legger dere til rette for å takle disse utfordringen?
Standarder handler om å samle beste nasjonale eller internasjonale praksis inn i en form som gjør det mulig å reprodusere gode løsninger for flest mulig virksomheter, både offentlige og private. Gjennom ISO 39001 har vi lagt til rette for det. 40 prosent av trafikkdødsfallene skjer i forbindelse med jobbreiser, så systematisk arbeid i virksomhetene er viktig. Målet nå er at flere virksomheter tar denne standarden i bruk. Standarden passer for alle virksomheter som har stor bruk for transport i sin hverdag. Det kan være alt fra taxiselskaper, betongprodusenter eller kommunen som skal kjøpe inn busstransport for skolebarn.
 

Hva er deres mål for fremtiden?
Vårt mål er at våre standarder skal kunne gjøre det enklere å nå nasjonale mål for trafikksikkerhet på en mest mulig ressurseffektiv måte. Vi ønsker også å bidra med å utvikle flere standarder i samarbeid med interessentene. For eksempel krever framtidens førerløse transportløsninger at vi utvikler et sett med felles internasjonale standarder. Arbeidet er allerede i gang, og vi håper flere norske interessenter har lyst til å bidra. Det er bare å ta kontakt med oss i Standard Norge.Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør i Statens Vegvesen


Hva er de største utfordringene dere står ovenfor for å oppnå økt trafikksikkerhet?
Vi er allerede "best i verden", men må utnytte eksisterende og utvikle ny kunnskap, og ta i bruk nye virkemidler og teknologi for å hente ut ubrukte muligheter. Rus og fart, flere eldre og mer sykling er stikkord.

Hvordan legger dere til rette for å takle disse utfordringen?
Holde fast ved hovedprinsippene som har bragt oss dit vi er i dag; et kunnskapsbasert, målretta, langsiktig og bredt anlagt arbeid i samarbeid med andre.

Hva er deres mål for fremtiden?
SVVs ledestjerne er nullvisjonen; ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Enhver drept eller hardt skadd er en for mye.Tone Jakobsen, Kjedeutvikler, Riis Bilglass AS


Hva er de største utfordringene dere står ovenfor for å oppnå økt trafikksikkerhet?
Bilglassbransjen har endret seg i de senere årene fra å bare være en frontrute, til å bli en del av bilens bærende karosseri og er helt avgjørende for kjøretøyets egenskaper og sikkerhet. Sensorer, kameraer og andre tekniske finesser i frontruten har i de senere årene blitt en del av kjøretøyenes styrings- og overvåkningssystemer. Det er helt avgjørende at frontrutene blir montert korrekt, kjørt diagnose samt kalibrering av frontrutene ved skifte for å gi kjøretøyet korrekt informasjon.

Det vil komme flere teknologiske nyvinninger i frontrutene fra bilprodusentene med fokus på trafikksikkerhet. Det vil være de seriøse og profesjonelle aktørene i vår bransje, som Riis Bilglass, som klarer å holde nivået oppe på komtansen som kreves, og holde seg oppdatert til enhver tid. Vi som er spesialister på bilglass har dette som spesialfelt i markedet og skifter frontruter hver eneste dag,besitter den beste kompetansen på området bilglass og gir dermed økt sikkerhet.

Hvordan legger dere til rette for å takle disse utfordringen?
Rett kompetanse gjennom hele verdikjeden er viktig for oss i Riis Bilglass. Dette fordi den jobben vi utfører er kritisk for kjøretøyets egenskaper og sikkerhet. Vi kjører kurs og opplæringsprogram gjennom hele vår verdikjede, for å sikre at alle våre medarbeidere er kjent med det som kreves for å levere et godt produkt til våre kunder. Vi har gjennom vårt kundesenter fokus på skifte av vindusviskere, da god sikt gir økt trafikksikkerhet. Vi har mye vær med mye slaps og søle, noe som gir dårlig sikt og det å gi kundene markedstiltak, som spylervæskeavtalen, er med på øke trafikksikkerheten. Verden digitaliseres og krav til kompetanse øker. Kompetanse er nøkkelord for å møte fremtiden. Vi vil møte våre kunders krav til fokus på sikkerhet, trygghet og profesjonalitet, så rett kompetanse til rett tid og sted er det vi fokuserer på for å takle disse utfordringene. 

Hva er deres mål for fremtiden?
Våre mål for fremtiden er å alltid føre an for vår bransje, møte våre kunders behov, krav og jobbe for økt trafikksikkerhet. Frontrutene er vinduet ut i trafikkbildet som består av kjøretøy, syklister og myke trafikanter, som alle skal komme seg trygt frem. Vi må i bransjen ta ansvaret for økt trafikksikkerhet. Riis Bilglass skal heve kompetansenivået gjennom hele verdikjeden, og har i tillegg markedstiltak som benyttes gjennom hele året. Å øke kunnskapen med fokus på god sikt, reparere steinsprut så raskt som mulig, dele ut reflekser og spylervæskeavtalen er eksempler på dette. Vi er spesialistene innen bilglass og har dette som fagfelt. Det gir økt trafikksikkerhet med den faglige kompetansen og det høye kvalitetsmessige arbeidet som utføres ovenfor våre kunder hver eneste dag. Strukturert jobbing med å høyne kompetansen gjennom hele kjeden, og våre 200 avdelinger er et av våre hovedmål. Men husk vi alle har et ansvar for å bli sett i trafikken, ha god sikt og ha fokus på økt trafikksikkerhet.