Av Trude Andersen, direktør i Vegtilsynet

Styringssystem omfatter system for planlegging, utbygging, drift, vedlikehold, beredskap og annen forvaltning av veginfrastrukturen. Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn, og holder til på Voss.

Antall omkomne på norske veger i 2017 var det laveste på 70 år. Men én drept i trafikken er én for mye. Antall hardt skadde minker dessuten ikke i samme grad. Alle aktører i trafikksikkerhetsarbeidet må derfor opprettholde og styrke innsatsen for å nå de nasjonale sikkerhetsmålene. 

For Vegtilsynet vil det være viktig å formidle innholdet i nullvisjonen utover at antall drepte og hardt skadde skal ned. I samspillet mellom fører, kjøretøy og veg har alle et ansvar. Vi vet at førerne gjør feil. Derfor er det sentralt at vegeierne gjør alt de kan for å minimere ulykkesrisiko, og at konsekvensene når uhellet først er ute blir så små som mulig.

For å få til dette er vi opptatt av sikkerhetsstyring og forebygging hos vegeierne.

Vegtilsynet skal være risikobaserte i arbeidet med trafikksikkerhet, og gjennomfører årlig en risiko- og vesentlighetsvurdering av sikkerhetssituasjonen på riksvegnettet. Vi vil prøve å inkludere flere aktører i dette arbeidet i fremtiden.

Økte ressurser og nye oppgaver

I 2019 vil vi spesielt se på utforkjøringsulykker, rekkverk og sideterreng, sikkerhet for helårssyklisten, samt tunnelsikkerhet. I tillegg følger vi opp tidligere tilsynssaker når det gjelder bruer, beredskap, og vegeiers oppfølging av driftskontrakter.

Vegtilsynet har gradvis blitt tilført økte ressurser og nye oppgaver. Etablering som et eget forvaltningsorgan; tildeling av virkemidler ved oppfølging av avvik; ansvar for tilsyn med Nye Veier AS, er noen av endringene de siste årene. 

Vi ser at antall omkomne og hardt skadde på fylkesvegene ikke har samme nedgang som på riksvegene. Vår vurdering er at tilsyn med eier av fylkesvegene kan være et av flere egnede tiltak for å få ned antall alvorlige ulykker i årene som kommer, og regjeringen har signalisert at et arbeid med dette er på trappene.

Ny teknologi

Automatisert kjøring på veg og bruk av intelligente transportsystemer har blant annet som mål å gjøre vegsystemet mer trafikksikkert. Utviklingen vil få relevans for regelverket i vegsektoren, både når det gjelder ansvarsforhold og oppgaveløsning, og vil utfordre dagens regelverk. Vegtilsynet er i gang med et arbeid som har som mål å modernisere regelverket i vegsektoren.

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til fortsatt prioritering av, og økte bevilgninger til, veginfrastrukturen, både når det gjelder nybygging og satsing på drift og vedlikehold.

Vegtilsynet vil bidra til å nå målene som settes i NTP, og et godt sluttresultat på vegene.