Flere av de som opplever alvorlige trafikkulykker er selv uten skyld i hendelsen. En kan simpelthen være på feil sted til feil tid. Dette gjelder likevel ikke flertallet. Hvis en ser på de verste ulykkene, er det ikke et tilfeldig utvalg av mennesker som omkommer på veiene. Disse hendelsene skyldes i stor grad at folk gjør feil i trafikken.

Unngår du disse feilene, er risikoen for alvorlige ulykker minimal. Det betyr ikke at veistandarden er uvesentlig. God vei kan hindre eller minske skader, mens dårlig vei kan føre til ulykker. Det samme gjelder kjøretøyet. Enten du sitter i bilen, på motorsykkelen, mopeden eller en vanlig sykkel, bør doningen være i orden.

Ruspåvirket

Det er likevel oss trafikanter som utløser de desidert fleste ulykkene. Menneskelige feil ligger bak nesten samtlige dødsulykker på veiene. Siden 2005 har Statens vegvesen gjort dybdeanalyser av alle dødsfall i trafikken. Hvert år er det de samme årsakene som peker seg ut: høy fart, manglende bruk av bilbelte, uoppmerksomhet og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Å unngå rusmidler er selvsagt for de aller fleste. Men visste du at mange medisiner påvirker sentralnervesystemet, gjør deg sløv og dermed farlig ute på veiene? Det er anslått at 126 000 bilturer kjøres i ruspåvirket tilstand hver dag i Norge. Under hele 77 000 av disse turene har bilisten brukt trafikkfarlige medisiner. Dette kan være ganske vanlige smertestillende og beroligende midler, eller andre medisiner. Her er listen er lang.

Vær oppmerksom

Når du sitter bak rattet i bilen, sykler i travle gater eller krysser en trafikkert vei til fots, må du være konsentrert og oppmerksom. Du må være forberedt på at andre kan gjøre feil, og kunne unngå alvorlige ulykker hvis så skulle skje. Bilister har et ekstra ansvar for å være oppmerksomme overfor myke trafikanter. Vi er ofte mest skjerpet når vi kjører i bytrafikk, men også ute på landeveiene er konsentrasjon svært viktig. Kjører du i 80 km/t, og ser ned på CD-spilleren i to sekunder, har du kjørt 44 meter. E

n farlig situasjon kan oppstå i brøkdelen av et sekund. Vi vet at det tar omtrent ett sekund å se en potensiell fare, oppfatte den, og deretter bestemme seg for hva en skal gjøre. I de aller fleste slike situasjoner er det å bråbremse. Da bestemmer farten og føreforholdene hvor mange meter bilen sklir før den stopper. Skulle det først smelle, er du avhengig av bilbelte for å redusere skadene kroppen utsettes for. Det har nær sagt alle nordmenn skjønt. Derfor bruker rundt 96 prosent av oss belte. Den lille andelen som fortsatt kjører uten belte, er sterkt overrepresentert i dødsulykkene.

Sikkerhetsmargin

Heldigvis er det få barn som omkommer i trafikken, men hvert år blir rundt 20 hardt skadd og cirka 300 lettere skadd i bil. Mange foreldre mangler kunnskap om hvordan de best kan sikre barna sine. På Trygg Trafikks nettsider finner du informasjon om lovverket, gode råd, anbefalinger og tips.

Til slutt må vi nevne farten, enkeltårsaken til flest dødsulykker på veiene. Fartsgrensen er satt for at trafikantene skal ha en «sikkerhetsmargin» hvis noe går galt. I vanskelige situasjoner trenger folk tid til å oppfatte faren, bremse og styre unna. Hvis du kjører over fartsgrensen «spiser» du av egen og andre trafikanters sikkerhetsmargin. Kjør etter fartsgrensen på tørr og fin vei, og senk farten til godt under fartsgrensen når det er glatt. Følger du disse rådene, reduseres risikoen for alvorlige ulykker til det minimale!