– Det å jobbe systematisk med standarder innenfor trafikkområdet er både viktig på grunn av sikkerheten, men standarder bidrar for eksempel også til at transportnæringen blir mer effektiv, sier Oliver Husøy som er markedssjef for transport, infrastruktur og samferdsel i Standard Norge.

Mange av de standardene som på en eller annen måte påvirker oss, er laget internasjonalt og består av avtaler mellom flere land om hvordan noe skal utføres. Imidlertid er det ikke sikkert at internasjonale standarder passer våre hjemlige forhold i Norge helt uten videre:

– Derfor jobber Standard Norge aktivt internasjonalt for å sikre  at norske forhold tas med i betraktningen når standardene utformes.

Utstyr vi bruker på veiene

Rekkverk, lysmaster og annen infrastruktur som bidrar til økt sikkerhet i trafikken, må ha god kvalitet. Rekkverket må stanse bilene slik det skal, og lysmastene må være ettergivende nok til at de ikke smadrer bilen om man kjører på dem. Utstyret vi bruker på veiene må også fungere selv om det er kaldt, vått eller nullføre.

– I dag ivaretar vi dette siden vi har felles europeiske standarder som setter krav til veiutstyret. Det betyr at kvaliteten sikres, samtidig som produsentene vet hvilke prøvingsmetoder som skal brukes, forklarer Husøy.

For å sikre at standardene tilpasses norske forhold legger Standard Norge til rette for at norske eksperter og fagmiljøer, som for eksempel Statens vegvesen eller rekkverksprodusenter, deltar i de internasjonale organene slik at de får påvirket det arbeidet som gjøres. En slik tilnærming gjør utstyrstilbudet større, samtidig får Statens vegvesen mindre behov for å gjennomføre test og kontroll av utstyret selv. I stedet kan de bruke ressursene sine på mer veiutstyr som gjør veiene våre enda sikrere.

Intelligente transportsystemer

Etter all sannsynlighet er det ikke lenge før selvkjørende biler blir en realitet. Ekspertene ser mange fordeler. Blant annet regner de med at veiene blir tryggere fordi datamaskiner ikke gjør menneskelige feil.

– Det er ikke mulig å se for seg en slik utvikling uten at det også blir utarbeidet nye standarder. Hvis en selvkjørende KIA og en selvkjørende Tesla møter hverandre på veien, må de kommunisere med hverandre om hvor de er og hvor de skal. Det kan ikke skje på koreansk og amerikansk, men må følge felles, internasjonalt og standardisert dataspråk. Allerede finnes det en del standarder for dette, og nye internasjonale standarder utarbeides kontinuerlig, sier Husøy.

Også i dette bildet er det viktig at Norge blir hørt, for her hjemme har vi mange smale veier uten oppmerking. Vi kjører dessuten ofte i kuldegrader, på snø, eller på nullføre, mens en Tesla i California aldri opplever lignende forhold. Derfor har Norge flere deltakere i dette arbeidet internasjonalt.

Gode hjelpemidler

En av de største utfordringene for å få ned antallet ulykker i trafikken er å bidra til at trafikantene selv kjører tryggere. I en hektisk hverdag kan uforutsette ting skje, og det er faktisk 40 prosent av dødsulykkene som involverer folk som kjører til og fra arbeid, eller i jobbsammenheng. Derfor er det viktig at virksomhetene har gode rutiner for hvordan de ansatte skal kjøre mest mulig trafikksikkert. Et viktig hjelpemiddel er den internasjonale standarden for trafikksikkerhet, ISO 39001. Den gir retningslinjer for hvordan en organisasjon skal jobbe systematisk med trafikksikkerhet, og er oversatt til norsk.

– Vi har også nylig utgitt nasjonale standarder som omhandler universell utforming av persontransport. De er spesielt viktige med tanke på passasjerer som har spesielle utfordringer knyttet til egen funksjonsevne, enten det er å komme av og på ulike transportmidler eller det har med tilrettelegging for hørselshemmede og synshemmede å gjøre. At man da kan møte standardiserte og forutsigbare løsninger om bord i bussene øker trafikksikkerheten for denne gruppen. Standarden NS 11031, som handler om universell utforming av busser, blir for eksempel brukt av Ruter som grunnlag for konkurranseutlysninger.

– Standarder er med andre ord viktig på veldig mange områder, så hvis noen har produkter eller løsninger på et område hvor de mener at standardisering er nødvendig, så er det oss i Standard Norge de bør ta kontakt med, sier Husøy til slutt.