Av: Inger Johansen, advokat, Wigemyr & Co

Et erstatningsoppgjør kan være komplisert og det kan ta flere år før saken er ferdigbehandlet av forsikringsselskapet og penger blir utbetalt. Det er mange utfordringer som oppstår underveis, og det er da viktig at du er representert av advokat som kan gi råd og veiledning. Forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Typiske eksempler på når du trenger advokatbistand:

  • Om trafikkuhellet er årsaken til skaden og tapte arbeidsinntekt. Ofte hevder selskapet at tapet ville oppstått uansett og at det derfor ikke skal utbetales erstatning.
  • Valg av legespesialist. Det er ofte helt avgjørende for et riktig erstatningsoppgjør. En erfaren advokat vet hvilken lege du bør unngå.
  • Erstatningsutmålingen. Dette er komplisert. Det kan oppstå uenighet om lønnsnivå mv. Små forskjeller kan få stor betydning for sluttsummen.
  • Gjenopptak. Utgangspunktet er at en avsluttet erstatningssak er endelig. Hvis skaden utvikler seg annerledes enn det man forutsatte på oppgjørstidspunktet, har Høyesterett åpnet for at du kan ha krav på tilleggserstatning.

Du bør ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Dersom skaden ikke blir godt nok dokumentert fra dag en, kan det føre til at forsikringsselskapet uriktig avslår ditt krav på erstatning.