–Vi har tilbudt bedrift sinterne kurs innen pros jektledelse til 92 bedrifter, i tillegg til et omfattende tilbud av åpne kurs. Etter og videreutdannelsen i vei og jernbaneteknikk, organisasjon og ledelse samt Technology Mana gement, og alle kursene ligger alle på masternivå.

Erfaring og kunnskap

Behovet for styrking av teoretisk prosjekt kompetanse vil bli viktig fremover med tanke på bedre kostnadseffektivi tet og redusert tidsbruk på de ulike prosjektene. Det blir viktig å knytte all den gode, praktiske prosjekterfaringen ute i sektorene sammen med helt ny vitenskapsteoretisk kunnskap for å se komplekse sammenhenger i en så tidlig fase som mulig.

Når det skal bygges i fremtiden, er kompetanse en svært viktig faktor. Det er ikke minst viktig å rette et sterkt fokus på faglig utvikling innen prosjektledelse.

Bedre samarbeid

Mjøen er opptatt av å se utviklingen opp mot Nasjonal Transportplan, med en økning i store enkeltprosjekter og felles prosjekter mellom ulike aktører. Gjennom solid teoretisk kunnskap blir man bedre rustet til å forebygge mulige problemer i stedet for å bedrive troubleshooting i etter tid, og samtidig kan man unngå store kostnadss prekker mot slutten av prosjektet. God teoretisk kunnskap innen prosjekt ledelse bidrar også til en kortere og mer kostnad seffektiv gjennomføring av prosjektene.