Arne Fosen, adm. dir., CargoNet AS

Hvorfor er logistikk så viktig?

- Logistikk er mer enn transport og spedisjon. Logistikk handler om å administrere hele vare- og informasjonsflyten fra henting av vare til leveranse hos mottakende kunde. Kostnader knyttet til transport og lagerhold er ofte en stor del av vareverdien. Derfor er det viktig å planlegge, styre og organisere hele kjeden for å oppnå mest mulig optimalisering av kostnadene.

Hvor starter behovet for god logistikk?

- Logistikk kjeden starter allerede under innkjøpsplanleggingen. Det er viktig at alle ledd blir tatt med i vurderingen for å oppnå lavest mulig kostnad og høyest mulig verdi på varen.

Hva er da Supply Chain Management (SCM)?

- Supply Chain Management er et samlebegrep for hele anskaffelsen fra innkjøp, forhandlinger, produksjon og lagerstyring. SCM er altså et videre begrep enn logistikk, og kan være overlappende.

Hvorfor er det noen bedrifter som er bedre enn andre?

- Enkelte bedrifter er mer opptatt av det enkelte kostnadselementet i verdikjeden, enn å se totaliteten. Det er først når bedriften oppnår lavest totale kostnad at den kan anses som dyktig innenfor SCM og Logistikk.

Hvordan kan togselskapene bidra i dette?

- Togselskapene kan bidra til lavest mulig totalkostnader gjennom godt samarbeid og planlegging. Togene har god frekvens og på enkelte togavganger rikelig kapasitet. Ved å planlegge logistikken mot tog som øker utlastingen i samarbeidet med togselskapet, vil samarbeidet kunne medføre lavere totalkostnader.

Rune Hetland, cargosjef, Fjord Line

Hvorfor er logistikk så viktig?

- I en globalisert verden hvor alle har tilgang til internett har priser på varer og transport blitt synlige for alle. Dette fører til økt konkurranse, som igjen fører til pressede priser for hele næringskjeden. Det er derfor avgjørende viktig at transportkjøpere hele tiden er beviste på hvilke alternative logistikkløsninger som til enhver tid er tilgjengelige og hva det medfører av kostnader målt mot tidsbruk.

Hvor starter behovet for god logistikk?

- God logistikk i dag betyr miljøvennlig logistikk. Så all logistikk bør starte med å definere miljøaspektet opp mot produktet en ønsker å tilby markedet. Her må en vurdere produksjonssted, råvaretilgang, grad av automatisering, transport, lagerstyring opp mot "ferskhets" verdien av produktet mot kunden.

Men hva er da Supply Chain Management (SCM) ?

- Det er selvfølgelig å ha kontroll alt dette! En må tørre å bruke tid og penger på hele tiden å se etter hvilke transportmetoder og korridorer som er tilgjengelige. Og så må en se hele bildet! Det nytter lite å kjøpe billig og bruke transporttiden som lager om varen ikke når frem til butikken når kunden er i kjøpsmodus.

Hvorfor er det noen bedrifter som er bedre enn andre?

- De som lykkes har forstått at hele organisasjonen må involveres. Dette er ikke noe bare den tradisjonelle innkjøperen i bedriften skal sysle med. Her må alt fra konstruktør, produksjonsplanlegger, selger og selvfølgelig først og fremst kundens krav involveres sammen med logistikkansvarlig.

Hvordan kan Fjord Line bidra i dette?

- Fjord Line er enkle å forholde seg til, vi har dedikerte medarbeidere som ordner alt av papirarbeid og fortolling som hører til det som transporteres. Med nattseilinger mellom Danmark og Vestlandet kan sjåfører starte friske og opplagte med rene kjøreskiver mot sin destinasjon.

- Det gir god mening å bruke natten som transittid, så kan en bruke arbeidsdagen til lasting og lossing. Kunder kan også avlevere løstraller hos oss hele døgnet på alle våre terminaler, og avhente dem når de måtte ønske i havnen de sendes til.

- Det sier seg selv at det er mer effektivt og miljøvennlig å bruke sjøveien mellom Kontinentet og Norge, kontra å forurense på vei hvor en i tillegg risikerer ulykker og køkjøring på overbelastede veier.

Svein Visdal, cargo director, Widerøes Flyveselskap AS

Hvorfor er logistikk så viktig?

- Logistikk er nødvendig for alle som har behov for vareflyt inn og ut av bedriften. Og det kan skje på mange måter, men det vi helst snakker om er god logistikk for å gjøre produksjonen så effektiv som mulig og holde kostnadene nede på et forsvarlig lavt nivå.

Hvor starter behovet for god logistikk?

- Kort og godt hos kunden. Enten kunden har et behov eller du skaper et behov, så starter det hos kunden. Utfordringen ligger i å produsere og levere dette med god kvalitet til fornuftig pris. Og det er her de med sans for logikk stikker av med seieren, fordi de har et bevisst forhold til god logistikk.

Men hva er da Supply Chain Management (SCM) ?

- Det er logistikk satt inn i et større system, eller rett oversatt ledelse av en forsyningskjede, som igjen må ses på som en kjede for verdiskapning. De bedrifter som tar dette på alvor og har etterspurte produkter, står i fremte rekke mot markedet.

Hvorfor er det noen bedrifter som er bedre enn andre?

- Fordi noen bedrifter ikke legger vekt på høy kvalitet i alle ledd. Eller som setter bort deler av produksjonen/forsyningskjeden til andre, uten å vite at dette kan svekke lønnsomheten. Tankegangen er at de setter bort noe av forsyningskjeden til ”spesialister”, som kanskje har et annet verdisyn enn din egen bedrift, og dermed har du fått et svakt punkt og mistet kontrollen. Det er meget viktig å ta styringen over hele forsyningskjeden til minste detalj, og selv om du ikke kan levere alle produksjonsledd selv, er det viktig å ta styringen over det hele.

Hvordan kan flyselskapene bidra i dette?

- Fly er som kjent verdens raskeste transportmiddel, og brukes i utstrakt grad innenfor SCM. Et eksempel er ferskvare som levende kongekrabber som tas opp av havet utenfor Finnmark og som leveres i Sør-Korea etter 36 timer, og krabbene er fremdeles levende.

- Et annet eksempel er at bilprodusentene ønsker å ha fornøyde kunder og tilby god kvalitet og korte og effektive opphold på versted. Derfor tar de ansvaret for hele verdikjeden, også etter at bilen er solgt til forbruker, gjennom å tilby reservedeler levert neste morgen og senest kl 1200 over hele landet. Korte leveringstider er et stor konkurransefortrinn, og da må ofte fly benyttes, enten det er til/fra Norges 44 ruteflyplasser, eller til/fra utlandet.